نمایشگاه معماری در دانشگاه آزاد سمنان

شمار نشریه : 200

نمايشگاه آثار دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد اسلامي سمنان توسط انجمن علمي معماري برپا شد.

در اين نمايشگاه نزديک به 40 اثر در حوزه ماکتسازي، نقشهکشي و طراحي معماري از آثار دانشجويان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي براي علاقهمندان به نمايش گذاشتهشده است.

مدير اين نمايشگاه گفت: نمايشگاه مذکور بخشي از فعاليت پژوهشي انجمن علمي معماري واحد سمنان است که با هدف ارائه آثار شاخص دانشجويي و پروژههاي اجرا شده توسط دانشجويان، معرفي توانمنديهاي آنان در ارائه آثار جديد و خلاقانه در عرصه معماري بهويژه معماري سنتي اسلامي و ترغيب دانشپژوهان و دانشجويان براي فعاليتهاي پژوهشي برگزارشده است.

امين کاشي، مدلها و ماکتهاي ارائهشده در اين نمايشگاه را مطابق با معماري اسلامي و برگرفته از بافت سنتي استان سمنان معرفي کرد و افزود: طرحهاي ارائهشده در سبکهاي معماري اسلامي، معماري ديکانتراکشن فوتوريسم و معماري پايدار است و محوريت اصلي نمايشگاه ارائه و معرفي معماري پايدار با روند حفظ محيطزيست و اهميت به اصول حفظ منابع طبيعي با رعايت اصول معماري در صنعت ساختمان است.