هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمایشگاه معماری در دانشگاه آزاد سمنان

نمايشگاه آثار دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد اسلامي سمنان توسط انجمن علمي معماري برپا شد.

در اين نمايشگاه نزديک به 40 اثر در حوزه ماکتسازي، نقشهکشي و طراحي معماري از آثار دانشجويان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي براي علاقهمندان به نمايش گذاشتهشده است.

مدير اين نمايشگاه گفت: نمايشگاه مذکور بخشي از فعاليت پژوهشي انجمن علمي معماري واحد سمنان است که با هدف ارائه آثار شاخص دانشجويي و پروژههاي اجرا شده توسط دانشجويان، معرفي توانمنديهاي آنان در ارائه آثار جديد و خلاقانه در عرصه معماري بهويژه معماري سنتي اسلامي و ترغيب دانشپژوهان و دانشجويان براي فعاليتهاي پژوهشي برگزارشده است.

امين کاشي، مدلها و ماکتهاي ارائهشده در اين نمايشگاه را مطابق با معماري اسلامي و برگرفته از بافت سنتي استان سمنان معرفي کرد و افزود: طرحهاي ارائهشده در سبکهاي معماري اسلامي، معماري ديکانتراکشن فوتوريسم و معماري پايدار است و محوريت اصلي نمايشگاه ارائه و معرفي معماري پايدار با روند حفظ محيطزيست و اهميت به اصول حفظ منابع طبيعي با رعايت اصول معماري در صنعت ساختمان است.