هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آینده قیمت فلزات

بازار فلزات پايه كه نيمه اول سال گذشته را با نوسان قيمتها و رکود بازار پشت سر گذاشته بود، با شروع فصل پاييز به تبعيت از بازارهاي جهاني با ريزش قيمتها مواجه شد. درواقع کاهش بيشازحد نرخ اين محصولات در بازارهاي جهاني متأثر از اخبار انتشاريافته از وضعيت توليدات چين موجب افت قيمت اين محصولات در بازار داخلي شد.از ابتداي ديماه 93  نرخ فلزات اساسي در بازارهاي جهاني کاهش قابلملاحظهاي را تجربه کرد و نگراني از در پيش بودن رکودي ديگر بهويژه در بزرگترين مصرفکننده فلزات اساسي جهان يعني کشور چين و از سويي پايين بودن قيمت نفت و شرايط سخت توليد در بازار مواد معدني و بالا بودن ذخاير بسياري از کالاها، مواد اوليه و مصنوعات نيز به اين طرز فکر که در آينده قيمتها باز هم با افت روبهرو خواهد شد بيشازپيش دامن زد.بهاينترتيب بازار داخلي اين محصولات در حالي با ركود معاملات و افت قيمتها از هفته دوم مهرماه اوج گرفت که به نظر ميرسد بازارهاي داخلي فلزات پايه، بيش از گذشته شاهد تأثيرپذيري قيمتها از واقعيتهاي جهاني و چرخش بهاي فلزات حول محور ارز بود. البته پيشبينيهاي زيادي درباره آينده بازار فلزات پايه داخلي از سوي مراجع مختلف ارائه ميشود، بهطوريکه برخي حرف از افزايش تقاضا ميزنند و برخي كاهش تقاضا را پيشبيني ميکنند.

با توجه بهتمامي اين موارد به نظر ميرسد روزهاي ضعيف فعلي با نوسانات محدود و حتي نزول قيمتها بازهم ادامه يابد تا جايي که بتوان يکفاز تثبيت و بازگشت مجدد خريداران يا دادههاي مثبت اقتصادي را تجربه کرد. اين موارد ميتواند بازار را از حالت انفعالي فعلي به يکفاز تثبيت و صعود قدرتمند وارد کند که تجربه سالهاي قبل براي روزهاي سرد سال اين مهم را تقويت ميکند، زيرا بهصورت سنتي فصل زمستان همچنين نزديکي به تعطيلات سال نو ميلادي و نيز سال نو چيني فاکتورهاي مهمي را بهعنوان بهبود حجم توليد و تقاضاي محصولات نهايي و مواد اوليه پديد ميآورند.

در ادامه نگاهي داريم به بازار آلومينيوم ، مس و سرب

 

ناپايداري روند مثبت آلومينيوم

بااينکه قيمت آلومينيوم سال گذشته حدود 15 درصد افت کرده است اما اين کاهش قيمت رو به افزايش خواهد بود زيرا چينيها از ابتداي سال ميلادي کماکان ذخاير آلومينيوم و مواد اوليه آن را با سرعت زيادي نسبت به ميانگين سال گذشته افزايش دادهاند، اما اين مسئله با توجه به تضعيف تقاضاي داخلي چين احتمالاً منجر به افزايش صادرات در ماههاي آينده و رشد مازاد عرضه اين فلز در بازارهاي جهاني خواهد شد. از سويي موجودي انبارهاي آلومينيوم در اقصي نقاط جهان مدتهاست که رو به کاهش بوده و به نظر ميرسد اين روند کاهشي ادامه يابد. اين روند که نشاندهنده پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه است دورنماي مثبتي را پيش روي آلومينيوم در بازارهاي جهاني ميگذارد که البته در ميانمدت تا درازمدت خودنمايي ميکند.

 

مس در انتظار رشد تقاضا

قيمت مس با ريزش بيش از 10 درصدي  در يک ماه گذشته همراه بوده است.  بازار مس هم در برابر يک دو راهي مهم قرار گرفته است. از سويي موجودي انبارهاي اين فلز پس از يک روند صعودي، وارد يک فاز ثبات شده ولي هنوز براي تعيين يک جهتگيري مردد است. اين مطلب نشان ميدهد که بهصورت کلي شرايط عرضه و تقاضا به يک ثبات نسبي رسيده که در ضعف نسبي توليد شاهد عقبنشيني خريداران هستيم.

 

روند آرام روي

چشمانداز ميانمدت قيمتها براي فلز روي بهتر از ساير فلزات اساسي است؛ زيرا روي تنها فلزي است که بهندرت تحت تأثير پارامترها قرار ميگيرد. اکثر تحليلگران در مورد اين فلز از بسته شدن معادن فرسوده، افت عيار معادن در سراسر جهان و تأخير در بهرهبرداري از کارخانههاي جديد بهعنوان عواملي ياد ميکنند که کاهش عرضه اين فلز در آينده را رقم خواهد زد. به همين دليل، قيمت روي براي سالهاي آينده در اکثر پيشبينيها افزايش معناداري را نشان ميدهد.

 

بازار جهاني سرب براي مدتي دچار نوسان شده

 قيمت اين فلز خاکستري نيز بعد از مس در هفتههاي اخير بيشترين دامنه نوسان را داشته است. البته دورنماي قيمت اين فلز را ميتوان روشنتر از روي دانست چون توليد اين فلز مشکلات بهمراتب بيشتري نسبت به روي دارد. همچنين در خصوص چشمانداز قيمت اين فلزات پايه ميتوان گفت هرچند سرمايهگذاران نسبت به شرايط اقتصاد چين در کوتاهمدت نگران هستند، اما اکثر تحليل گران پيشبيني تداوم افت معنادار قيمت فلزات اساسي بهويژه پس از تصحيح اخير نرخها را ندارند. با آنکه برخي گزارشهاي جديد از شاخصهاي اقتصادي چين اميدوارکننده هستند، اما معاملهگران سرب هنوز بسيار با احتياط عمل ميکنند.