هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معاملات ملکی افزایش یا کاهش؟

آمار‌هاي ارائه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان مي‌دهد که در آذرماه 93 تعداد مبايعه نامه‌ها (‌خريدوفروش‌) در شهر تهران حدود 14هزار و 418 فقره و تعداد اجاره نامه‌ها حدود 14هزار و 59 فقره بوده‌است‌. در همين بازه زماني در سال 92 تعداد مبايعه نامه‌ها حدود 12هزار و 240فقره و تعداد اجاره نامه‌ها حدود 13 هزار و 659 فقره بوده‌است‌. بر اساس آمار اين سامانه؛ تعداد مبايعه نامه‌ها (‌خريدوفروش‌) در استان تهران حدود 22هزار و 22 فقره و تعداد اجاره نامه‌ها حدود 18هزار و 998 فقره بوده‌است‌.