هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واحدهای نوساز بدون خریدار

گروه بازار ساختمان :رکود حاکم بر بازار مسکن بيشترين تأثير را بر قيمت واحدهاي  نوساز داشته  و باعث کاهش قيمت اين نوع واحدهاي مسکوني شده است. به نظر مشاوران املاک هرساله سازندگان در اواخر فصل پاييز و سهماهه زمستان، زمينهاي مورد نظرشان را خريداري کرده تا در بهار شروع به ساخت کنند . گزارش ميداني پيام ساختمان نشان ميدهد؛ واحدهاي  نوساز از  ابتداي پاييز 93 حدود 5 درصد با کاهش قيمت روبهرو شدند . البته آمارهاي رسمي از  دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن نيز از کاهش قيمت واحدهاي نوساز حکايت دارد و اين کاهش قيمت را در برخي مناطق 5 درصد و گاهي بيشتر نيز اعلام کردهاند. براي بررسي بيشتر اين موضوع،در گفتگو با مشاوران املاک گزارشي تهيهکردهايم که در ادامه ميخوانيد:

فروشندگان قيمتها را کاهش دادند

کياني، مشاور املاک با بيان اينکه از ابتداي سال93 (بهجز ارديبهشت ماه)، وضعيت خريدوفروش در بدترين شرايط قرار دارد، به پيام ساختمان گفت:اگر اوضاع بر همين منوال باشد ، ما مجبوريم هر ماه تعدادي مشاور املاک استخدام کنيم زيرا يک نفر بهصورت ثابت چند ماه متوالي در اين شغل دوام نميآورد . وي با انتقاد از راهکارهاي مسئولان براي خروج از رکود مسکن گفت: مسئولان فکر ميکند تنها با کاهش قيمت، مسکن از رکود خارج ميشود درصورتيکه بازار مسکن نيازمند راهکارهايي مانند افزايش توان خريد متقاضيان است .کياني در مورد وضعيت خريدوفروش مسکنهاي نوساز گفت: بيشتر سازندگان از  ابتداي امسال واحدهاي خود را براي فروش گذاشتهاند اما خريداري در بازار مسکن وجود ندارد .وي تأکيد کرد: اگرچه قيمتها کاهش داشته است اما همچنان تعداد معاملات در کمترين سطح خود قرار دارد .

شوک فصلي در انتظار واحدهاي نوساز

اجلي ، مشاور املاک  به خبرنگار ما گفت: بسياري از فروشندگان واحدهاي نوساز تغيير رويه داده و واحدهاي فروشي را به فايل اجاره تبديل کردهاند تا با استفاده از پول پيش اين واحدها مشکلاتشان را حل کنند .وي ادامه داد: بازار نوساز در فصل زمستان نيز دچار شوک فصلي ميشود و بدون ترديد با کاهش قيمت روبهرو خواهيم شد. در حال حاضر قيمت واحدهاي نوساز در تهرانپارس حدود 5 تا 10 درصد نسبت به سال قبل با کاهش روبهرو بوده که به نظر ميرسد در پايان سال اين کاهش به بيش از 20 درصد هم برسد .

 اين فعال بازار مسکن گفت: در پايان نيمه اول سال93، فاصله بين قيمت نوسازها و متوسط بازار، به كمترين حد خود رسيد. در مهرماه امسال متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران حدود 4 ميليون و 200 هزار تومان بود، درحاليکه ميانگين قيمت نوسازها تنها 9/11 درصد بالاتر از اين رقم رفت و به متري 4 ميليون و 590هزار تومان رسيد که اين قيمتها تا پايان فصل پاييز با چانهزني به قيمت نزديک به واحدهاي مسکوني چند سال ساخت رسيد.

5 درصد كاهش قطعي در واحدهاي نوساز

کاشاني، مشاور املاک نيز با اشاره به اينکه وضعيت رکود باعث شده تا برخي سازندگان کل آپارتمان را يکجا و با تخفيف بالا به فروش بگذارند، به پيام ساختمان گفت: همزمان با شروع فصل خريد زمين در آذرماه و قصد بسازوبفروشها براي تأمين مالي جهت خريد ملك كلنگي، آپارتمانهاي نوساز بيش از 5 درصد و گاهي با چانهزني بيش از 10درصد كاهش قيمت داشتهاند. علاوه بر شروع فصل خريد زمين، سطح فعلي قيمت زمين نيز خود در نقش عامل مكمل، شرايط «فروش سريع» واحدهاي نوساز را تسهيل خواهد كرد. وي ادامه داد: در سالهاي قبل  قيمت آپارتمانهاي نوساز بهمراتب بيشتر از آپارتمانهاي چند سال ساخت بود اما در حال حاضر آپارتمانها نوساز بهطور ميانگين متري 300 هزار تا يکميليون و 200 هزار تومان پايينتر  از سال قبل فروخته ميشود و قيمتي برابر با قيمت واحدهاي چند سال ساخت دارد .