هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وقتي پول جاي مديريت را مي‌گيرد

گروه تأسيسات: ايران دومين توليدكننده گاز دنياست و به همين دليل منبع تأمين گرمايش و آب گرم موردنياز ساکنان بيشتر مناطق كشور گاز است. گرچه به عقيده برخي كارشناسان ، بيش از 2 و نيم ميليون واحد مسكوني  برخوردار از گاز خود يكي از عوامل آلودگي شهر تهران است و 20 درصد آلودگي به گاز منواکسيدکربن خارج شده از دودكشهاي اين خانهها مربوط ميشود. اين در حالي است كه يکچهارم گاز خانگي را تهرانيها مصرف ميكنند و صرفهجويي آنها هم بر اقتصاد و هم در كاهش آلودگي تأثيرگذار خواهد بود. ادارات گاز بهعنوان مرجع رسيدگي به مشکلات گازي شهروندان مخصوصاً در فصول سرد ،پاسخگوي مراجعهکنندگان زيادي است.  بههرروي در اين شماره نيز براي اطلاع  از مشكلات مشتركان گاز به يكي از ادارات گاز غرب تهران رفتيم. بديهي است چاپ مشكلات و اظهارات شهروندان در راستاي وظايف رسانهاي پيام ساختمان بوده و مديران و مسئولان شرکت گاز حق پاسخگويي واظهارنظر دارند اما اين  نشريه لزوماً اين گفتهها را تأييد يا انکار نميكند.

عادلانه نيست

يكي از اقشار زحمتكش شهر ما نانواها هستند كه متأسفانه امروز درگيرمشكلات زيادي هستند و بهزحمت روزي خود را در ميآورند. ميگويد: گرچه قيمت نان بهتازگي كمي افزايشيافته است اما كفاف مخارج را نميدهد.

وي هزينه اصلي نانوايي ها را قيمت بالاي گاز مصرفي ميداند و ميگويد: براي درخواست انشعاب تجاري يك واحد نانوايي ديگر آمدهام و  هرچند هنوز مراحل اداري را انجام ندادهام اما در همين بدو ورود متوجه شدم كه قيمت انشعابها چند برابر شده است.

وي با عنوان اينكه براي واحدهاي تجاري بايد تفاوت قائل شوند، گفت: درست است كه بسياري از مراجعهکنندگان درخواست انشعاب، سازندگان هستند كه به دليل ارزشافزودهاي که دارند حاضرند هزينههاي بيش از اين را هم متقبل شوند اما اينكه من يك هزينه را پرداخت كنم و بسازوبفروش نيز همان هزينه را پرداخت كند بههيچوجه عادلانه نيست.

اين شهروند گفت: امروزكه به اداره گاز مراجعه كردهام متوجه شدم هزينهها نسبت به قبل چند برابر شده است. اگر من همين مقدار پولي را كه در اين كار ميخواهم صرف كنم در بانكها بگذارم كه الآن 22 درصد سود روزشمار ميدهند، بسيار بيشتر سود ميكنم اما اين كار من است و در قبال آن چندين نفر مشغول به کار ميشوند.

دو راهكار سازندگان

ساختمانسازي حتي در دورهاي كه كارشناسان از آن به دوران ركود تعبير ميكنند و پروانههاي ساختوساز شهرداري با كاهش نزديك به 10 درصدي روبهرو بوده است همچنان در مناطقي از شهر تهران و مخصوصاً مناطق شمال شهر بدون وقفه  در حال انجام است. حال به دليل اميد به افزايش ارزش ملك و يا هر دليل ديگري اين ساختوسازها صورت ميگيرد و بسياري از آنها نيز تا ماهها  و حتي سالها بدون مشتري باقي ميماند. تنها شهرداريها نيستند كه از اين شرايط منتفع ميشوند بلكه ادارات آب و برق و گاز نيز در اين مناطق درآمد بالايي از تعرفههاي انشعاب ميبرند.

مخاطب بعدي من يكي از فعالان حوزه ساختوساز است كه مانند ديگر فعالان به ركود اين صنعت اعتقاد دارد و مانند ديگران به هزينه بالاي انشعابها ايراد ميگيرد:« هزينه انشعاب بالاست و سازنده كه شرايط را اينطور ميبيند دو راهكار روبهروي خود ميبيند؛ يكي اينکه در مورد انشعابهايي مانند آب و گاز از خير انشعابهاي جداگانه بگذرد و براي ساختمان يک  انشعاب بگيرد و يا اينكه قيمت انشعاب را روي قيمت واحدها بكشد كه معمولاً همين كار را ميكنند.

وي افزود: الآن شرايطي پيشآمده كه سازندگان بيشتر براي قشر مرفه ساختوساز مي‌‌كنند و آخرين تكنولوژيها را به كار ميبرند و از مواد اوليه خارجي استفاده ميكنند تا اينكه مشتريهاي پولدار جذب كنند چرا كه خريداران يا قشر مرفه هستند و يا كساني هستند كه خانه قديمي خود را ميفروشند و پول زيادي در دست دارند.

اين شهروند افزود: دولت در اين مورد نبايد تنها شهرداريها را مقصر بداند ،هرچند آنها مقصر هستند ولي خود دولت هم از همان فكر پيروي ميكند و براي اينكه هزينه شرکتهاي آب و برق و گاز كه مشكلات زيادي دارند را در بياورد به اين تعرفههاي بالا متوسل شده است.

هرچقدر مصرف كنيم اين نميشود

سال پيش با كاهش دما در بسياري از استانهاي كشور، شرکت گاز خبر از جهش يكباره مصرف گاز داد و اعلام نمود كه فشار زيادي به شبكه وارد شده است. گويا امسال البته نه به آن ابعاد، بار ديگر با سرد شدن هوا مصرف گاز ركورد خواهد زد و در اين بين موجي از قبوض اشتباه نيز صادر خواهد شد.

مخاطب بعدي من به دليل صدور يكي از اين( بهزعم او) قبضهاي اشتباه مراجعه كرده است، ميگويد: ما هرچقدر هم كه زياد مصرف كنيم، به اين رقم نخواهيم رسيد، اول كه ديديم فكر كرديم بهاشتباه براي ما  ارسالشده  اما كد پستي درست است.

وي افزود: ما ساکن يك آپارتمان 3 طبقه هستيم و هر 3 طبقه 120 متر مساحت دارد. در طبقه بالا هم يك زوج كارمند زندگي ميكنند که بيشتر اوقات خانه نيستند ،بنابراين هزينه 500 هزار توماني گاز مصرفي چندان منطقي به نظر نميرسد.

اين شهروند در پاسخ به امكان افزايش پلكاني هزينه گاز مصرفي گفت: براي پيگيري همين موضوع آمدهام . البته در ماههاي قبل حداكثر 40 تا 50 هزار تومان هزينه گاز مصرفي ما ميشد  ولي الآن نزديك به 10 برابر شده است.

شركت گاز نظارت ندارد

تخلفات و دستكاري كنتورها در بين برخي از شهروندان ساکن مناطق مختلف کشور به امري عادي تبديلشده و اين افراد حتي گاه با مأمورين قرائت کنتور نيز درگير ميشوند. بهگونهاي كه در يكي از شهرهاي كشور، مأمور قرائت كنتور با برخوردهاي خشن اين هموطنان مواجه شده بود.

مخاطب بعدي من اما از اين گروه نيست و براي گزارش تخلف همسايه خود در استفاده از اين سرمايه ملي به شركت گاز مراجعه كرده است: «همسايهاي دارم كه انواع حربهها را براي فريب مأمور قرائت كنتور و اداره گاز به كار بسته است و مأمور قرائت نيز هيچوقت شك نميكند كه اين سوراخ در كنار شمارشگر چيست.

وي ادامه داد: بهتازگي نيز حربهاي تازه ياد گرفته است که شمارشگر کنتور را تقريباً از كار مياندازد. هر وقت نزديك به زمان قرائت كنتور ميشود كنتور را صاف ميكند و مأمور نيز هيچ شك نميكند كه چرا اين شمارشگر چنين عدد كمي را نشان ميدهد.

اين شهروند ادامه داد: در مورد تخلفات، اداره گاز بايد هشياري بيشتري داشته باشد چرا كه اين منبع خدادادي متعلق به همه مردم است و عدهاي سودجو نبايد از پرداخت پول گاز  خود را معاف کنند.. اين كار نياز به فرهنگسازي و برخورد قاطع با متخلفان دارد.