هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید نفت خود را کاهش نمی‌دهیم

وزير نفت عربستان گفت: حتي اگر قيمت نفت به 20 دلار در هر بشکه برسد، سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) توليد خود را کاهش نخواهد داد و اين عادلانه نيست که از اوپک انتظار داشته باشيم توليد خود را کاهش دهد، ولي توليدکنندگان خارج از اوپک اين کار را انجام ندهند.

علي النعيمي وزير نفت عربستان در گفتوگو با نشريه اقتصادي ميس گفت: نفت 20 يا 60 دلاري فرقي نميکند و اوپک توليد خود را کاهش نخواهد داد.

بر اساس اعلام صندوق بينالمللي پول، عربستان بهطور سنتي نقش متعادلکننده عرضه و تقاضا را در بازار جهاني نفت ايفا کرده، زيرا تنها کشوري است که با ظرفيت توليد مازاد قابلتوجه روبهروست.

عربستان روزانه حدود 9 ميليون و 600 هزار بشکه نفت توليد ميکند، اما نعيمي خاطرنشان کرد ؛ اين کاملاً منطقي است که اگر عربستان توليد خود را کاهش دهد آنگاه سهم بازار خود را در برابر ديگر توليدکنندگان بزرگ خارج از اوپک از دست خواهد داد.

نعيمي در سخنان خود اين سؤال را مطرح کرد که آيا براي يک توليدکننده با بهرهوري بالا منطقي است که توليد خود را کاهش دهد درحاليکه يک توليدکننده ناکارآمد به توليد خود ادامه دهد.

وي افزود: اگر ما توليدمان را کاهش دهيم قيمتها بالا ميرود و آنگاه روسها، برزيليها و توليدکنندگان نفت شيل در آمريکا سهم بازار ما را ميگيرند.