هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چــــــه پيـــچيــــــدگي‌؟

... نه برادر من، شما به کشورهاي اجنبي نگاه نکن چي؟ کيفيت ساخت و ساز پايين ميآيد؟ خب براي مجريها و سازندهها ناظر ميگذاريم بله؟ امضافروشي ميکنند؟  نخير، براي آنها هم ناظر ميگذاريم، مگر الکي است هان؟ ناظران هم ممکن است تخلف کنند؟  تخلف که هميشه ممکن است، بايد براي ناظران هم بازرسي دورهاي بگذاريم پيچيده؟ نه، چه پيچيدگي؟ ببين، راحت است: سازنده را با ناظر کنترل ميکنيم، ناظر را با بازرس، بازرس را با حسابرس، حسابرس را با صورت وضعيت، صورت وضعيت را با جان؟ نخير، دوربين مدار بسته ميگذاريم تداخل قوانين يعني چي؟ اگر تداخلي هم باشد حلش ميکنيم قانون چي؟ آهان، قانون ميخواهد؟ لايحه ميکنيم ميدهيم مجلس چي؟ مگر قانون هم مصوبه ميخواهد؟ خب باشد، در هيئت دولت تائيديهاش را ميگيريمآييننامه؟ نوشتن آييننامه اجرايي که کاري نداردنه، اصلا فکرش را هم نکن کشورهاي پيشرفته؟  نظام بيمه ما مثل غرب است؟ خب باشد که چي؟  نظام بهداشت و درمان هم نه، گوش کن نظام آموزشي دانشگاه ها بله، ميدانم، ميدانم، ولي نظام فني و مهندسي ما که بايد با کشورهاي اجنبي فرق بکند يا نه؟  کيفيت؟ باز رفتي پله اول که نه، بايد مال خودمان باشد الو؟ الو؟