هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سازمان حمايت، از مالکان حمايت کند

  گروه ساخت وساز: وضعيت اين روزهاي ساخت وساز به گونهاي است که نهادهاي دست اندرکار منتفع ميشوند و مالک وظيفه دارد پول پرداخت کند. پولي که در بيشتر مواقع با دريافت خدمات همراه نيست. بنابراين تمامي نهادهاي مرتبط، روي ساخت وساز حساب ويژهاي بازکردهاند و درعين حال به دنبال ارتقاي کيفيت ساخت و ايجاد ارزش افزوده براي مالک نيستند. البته منظور ما از مالک، کساني است که به ساختمان به عنوان يک نياز اوليه نگاه ميکنند نه بسازوبفروشهايي که هم مالک هستند و هم سازنده و هدفشان از ساخت وساز کسب سود بيشتر است. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از پروژههاي ساختماني سطح شهر تهران به سراغ ساختماني رفتهايم که مالک آن شديدا نسبت به عملکرد نهادهاي ذي ربط انتقاد دارد.

نهادهاي ذي ربط ساختمان را گران ميکنند

مالک ساختمان در اتاق نگهباني نشسته و زانوي غم در بغل گرفته بود. بدجوري از هزينههاي ساخت وساز ناراحت بود. ميگفت: « هرچه پيش بيني ميکنم بازهم هزينهها بيشتر ميشود. کسي که ساخت وساز را شروع ميکند، بايد حداقل 30درصد بيشتر از آنچه فکر ميکند، کنار بگذارد چراکه هزينههاي پنهان زيادي وجود دارد .»

وي ادامه داد: يکي از مهمترين دلايل گراني ساختمان اخذ عوارض بيحساب وکتاب از مالک است. از همان ابتداي طراحي تا زماني که پايان کار ميگيريد و سند ميزنيد بايد مرتب پول پرداخت کنيد. هر جا هم اعتراض کنيد جواب ميدهند: «در برابر ارزش ساختمان اين پول که رقمي نيست .» درصورتي که مجموع اين رقمها مالک را از پا درمي آورد. ما درد دلمان را به چه کسي بگوييم. هر جا ميرويم به شکل پول ميبينند. نصف پولي که براي خريد مصالح هزينه ميکنيم بايد به نهادهاي دست اندرکار بپردازيم. آسمان به زمين بيايد آنها همان پول قبلي را ميخواهند و کاري به وضعيت مالي مردم ندارند و با اين وضعيت طبيعي است که ساخت وساز با رکود مواجه شود. درصورتي که اگر اين هزينهها کاهش پيدا کند، قطعا ساخت وساز بيشتر ميشود و همان پولي که بايد به نهادها بابت کارهاي انجام نشدهشان پرداخت شود، نيز به حسابشان واريز ميشود.

همينه که هست

مالک ادامه داد: متأسفانه مهندس ناظر هم توجهي به مشکلات ما ندارد. مجبورم براي اينکه خلأ مهندس ناظر پر شود، به يکي از نزديکان بابت نظارت مبلغي پرداخت کنم. وقتي هم ميگويم لطف کن بفرما سر کار، عنوان ميکند: «همينه که هست» با چندرقاز پول ميخواهي چکار کنم؟ من هم گفتم حق کاملا با شماست .» منظورش اين بود که مبلغ را اضافه کن. من هم از اين پولها به کسي نميدهم. اگر هم قرار بر شکايت کردن باشد بايد کارم بخوابد و وضعيت از همين هم بدتر شود. خنده دار اينکه چند روز پيش با من تماس گرفته که «در محل پروژه حاضرشدم. شما حضور نداشتيد. نشان به اين نشان که حرف انگليسي را روي ديوار بيروني نوشتم .» اين همه مدت که بنده در ساختمان حضورداشتهام تشريف نياوردهاند و در يک روز تعطيل که هيچ کس در پروژه حاضر نبوده، خودش يا يک نفر را فرستاده که روي ديوار من يادگاري بنويسد. من هم تشکر کردم و گفتم لطف شما هميشه شامل حال ما شده، ان شاالله دستتان شفا باشد.

مالک يا بچه سر راهي!؟

وي با بيان اينکه شهرداري فقط پول ميگيرد، گفت: وقتي ميگوييم ناظر در ساختمان حضور نمييابد، عنوان ميکنند اعتراضتان را به نظام مهندسي اعلام کنيد. سازمان نظام مهندسي هم مدافع حقوق مهندسان است و عملکرد مهندسان را موردنقد و بررسي قرار نميدهد. در نهايت ما ميمانيم و خودمان. هر کس هر کاري دلش ميخواهد انجام ميدهد و نهايتا پولش را از ما ميگيرد و مالک اين وسط شده بچه سرراهي .اي کاش سازمان حمايت از حقوق مالکان ساختمان هم شکل ميگرفت.

مالک خون دل خورده

مالک دل شکسته حرف هايش را اينگونه به پايان رساند: مالک در کشور ما بار معنايي سنگيني دارد. در نظر مسئولان انگار يک آدم ظالمي است که حق همه را خورده و حالا هم در رفاه و آسايش زندگي ميکند. نميدانند که مالک هم خون دل خورده تا صاحب 50 متر آپارتمان شدهاست.