هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مزاحمت همسایه‌ عاشق تخریب

گروه ساخت وساز: گسترش زندگي شهرنشيني و افزايش جوامع شهري آثار و تبعات متعدد و متفاوتي داشتهاست. يکي از مهمترين آنها ضرورت وجود مديريت مستقل براي ايجاد نظم و انضباط در شهر براي تأمين آسايش شهروندان است. بدون شک اين وظيفه مهم و خطير بر عهده شهرداري گذاشته شده و به جرئت ميتوان گفت که شهرداري اصليترين متولي مديريت شهري است و ساير نهادها و ارگانها بايد شهرداري را در انجام اين وظيفه سنگين ياري دهند. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداريها، سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه شهرداري تهران رفته ايم:

تغيير تغيير کاربري

محسن، يکي از ارباب رجوعهايي بود که علت حضورش در شهرداري را اينگونه با خبرنگار پيام ساختمان در ميان گذاشت: حدود دو سال پيش ساختماني را با کاربري مسکوني ساختم اما شرايط باعث شد تا به فکر استفاده تجاري از آن بيفتم. هم اکنون اين موضوع در کميسيون ماده 100 مطرح شده و تا پايان وقت اداري امروز رأي صادر ميشود. ظاهرا بنده 10 روز براي اعتراض به رأي مهلت دارم اما واقعا هيچ اعتراضي ندارم و فقط اميدوارم خانه را روي سرمان خراب نکنند.

وي افزود: باور کنيد نمونههايي مانند خودم را سراغ دارم که هيچ کسي به آنها گير نميدهد. عدهاي به نام دفتر ثبت ازدواج و طلاق مجوز تغيير کاربري ميگيرند و پس ازاينکه کارشان راه افتاد، تغيير کاربري را تغيير ميدهند.

پشيماني بيفايدهاست

ارباب رجوع ديگري به پيام ساختمان گفت: براي گرفتن مجوز ساخت اقدام کردم ولي شهرداري ميگويد بايد دو متر عقب نشيني کنيد. من هم به دليل اينکه متراژ ساختمانم به شدت کاهش مييابد و حتي به طورکلي حياط خانهام، حذف ميشود، از اين کارمنصرف شدهام، اما پشيماني بنده را نميپذيرند و عنوان ميکنند با توجه به اينکه ساختمان شما در طرح واقع شده بايد عقب نشيني کنيد. اين در حالي است که چيزي درباره تعريض معابر منطقه به ما اعلام نشدهاست. بنابراين مجبورم براي حل مشکل يک وکيل خبره استخدام کنم.

اشغال کوچه با مصالح

فرزاد_ ر، ارباب رجوع ديگر با بيان اينکه: « يکي از همسايههاي ما عاشق تخريب و نوسازي است و ظرف 15 سال اخير دو بار ساختمانش را ساخته و تخريب کردهاست. » ميگفت ساختمانسازي نبايد موجب سلب آسايش مردم شود.

وي ادامه داد: اين همسايه ما بيش از نيمي از فضاي کوچه شش متري را با مصالح ساختماني اشغال کرده به طوري که هر وقت ميخواهيم وارد پارکينگ آپارتمان شويم، دچار مشکل ميشويم چراکه عملا امکان سر و ته کردن ماشين وجود ندارد. هر چند موضوع را به نيروي انتظامي گزارش کرديم اما آنها هم ما را به شهرداري ارجاع دادند.

فناوري من درآوردي

پيرمرد شيک پوشي هم که به عنوان ارباب رجوع به شهرداري مراجعه کرده بود اينگونه نسبت به مشارکت در ساختمانسازي بسازوبفروشها معترض بود: «ساختمانم را مشارکتي در اختيار يکي از سازندگان قرار داده و به وي وکالت دادم کارهاي دريافت مجوز و غيره را خودش پيگيري کند. حدود 6 ماه براي ديدار با پسرم به کانادا رفتم زماني که برگشتم به گمان اينكه ساختمان به اتمام رسيده و به جاي يک طبقه، صاحب سه طبقه شدهام، خوشحال بودم، غافل از اينکه بلاي جانم ميشود.

وي ادامه داد: تا دلتان بخواهد ظاهر ساختمان زيبا بود اما همين که داخل ساختمان را بازديد کردم، متوجه مشکلات عديدهاي شدم. در توضيح مشکلات ساختمان همين بس که درها به طرف بيرون باز ميشود. جالب اينکه سازنده عنوان ميکند خيلي از کشورها در خانهشان اينگونه باز ميشود. من هم گفتم اگر بنده از کانادا برگشتهام خبري از اين فناوري من درآوردي نبود.

البته مشکل من فقط درها نيست بلکه بقيه ساختمان هم از اين قاعده پيروي ميکند. و حالا به شهرداري آمدهام تا بپرسم: اولا ساختمان پايان کار دارد يا نه و دوم اينکه يک کارشناس فني بدهند تا ميزان مشکلات را تعيين کند و من با استناد به گفتههاي کارشناس فني از حقم دفاع کنم.

سقوط نما روي ماشين همسايه

محمد، ارباب رجوعي ديگري بود که ميگفت سنگ نماي ساختمانش ريزش کردهاست. وي توضيح داد: يکي از همسايهها ماشينش را جلوي ورودي پارکينگ بنده پارک کرده بود و براي همين زماني که به خانه رسيدم نتوانستم خودرو را به پارکينگ ببرم.

وي اضافه کرد: نزديک ساعت 5 صدايي شبيه انفجار به گوش رسيد. بلافاصله پنجره را باز کردم تا ببينم چه اتفاقي افتاده که در کمال تعجب مالک ماشين هم سراسيمه بيرون آمد و خطاب به من گفت: «فکر کردي نميدانم چي شد؟ اگر يک روز مرا تحمل ميکردي هيچ اتفاقي نميافتاد. به اين راحتي ول کن ماجرا نيستم .» من هم که شوکه شده بودم، پايين آمدم. متوجه شدم سنگ نماي ساختمان اينجانب روي ماشين همسايه سقوط کردهاست. همسايه که ميخواست هر جور شده تقصيرها را گردن من بيندازند ادعا کرد چون ساختمان مال من است بايد پاسخگو باشم. اين در حالي است که اصلا هيچ نشانهاي در نماي ساختمان وجود نداشته که احتمال سقوط سنگ نماي ساختمان را بدهيم. من بايد از کجا ميفهميدم. من هم گفتم اتفاقا شما مقصريد چون بدون اجازه جلوي پارکينگ من پارک نمودهايد. حالا هم به شهرداري آمدهام تا ثابت کنم ساختمان من قدمت چنداني ندارد و بنده سهل انگاري نکردهام.

انتقاد از مصالح سبک غيراستاندارد

آخرين ارباب رجوعي که با وي در رابطه با علت مراجعهاش به شهرداري گفتگو کرديم، به شدت نسبت به استفاده از مصالح سبک غيراستاندارد معترض بود: «سازنده ساختمان بنده با اصرار از فناوري ديوارهاي سبک در ساختمان استفاده نمود اما بعد از بارش يک باران نه چندان زياد ديوارها فرو ريخت. اين در حالي است که نوع استاندارد اين ديوارها از استحکام و وزن کافي برخوردار است. بنابراين به شهرداري آمدهام تا بگويم بنده از کيفيت ساخت راضي نيستم و ميخواهم سازندهام را عوض کنم .»

لازم به ذکر است خوانندگان عزيز نشريه ميتوانند مشکلات و چالشهاي خود در مواجهه با شهرداريها را به صورت مکتوب به آدرس الکترونيکي نشريه به آدرس

info@payampress.com ارسال نمايند و يا با شماره تلفن 88555610- 021 تماس حاصل فرمايند.