هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت استفاده از الگو‌های مدرن

صنعت ساختمان سالهاست عليرغم وجود سازمانهاي عريض و طويل نتوانسته موفق عمل کند . با اصلاح قوانين وضعيت پيچيدهتر هم شده است. اگرچه قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان قانوني مترقي است اما با دستاندازيهايي که شده، بهشدت منحرف شده و انحرافات بهصورت آييننامه درآمده و مبناي عمل قرار گرفته است. هر جا کارها به بنبست بخورد و اصلاحات کارگر نباشد، بايد دنبال راههاي جديد بود. در چنين شرايطي استفاده از الگوهاي ساختوساز کشورهاي توسعهيافته ميتواند تا حدود زيادي به حل موضوع کمک کند. بسياري از کشورها از جمله ترکيه از الگوهاي پيشرفته تبعيت کرده و توانستهاند نظام ساختوسازشان را منسجم کنند. قطعاً همانگونه که استفاده از فناوريهاي مدرن باعث سهولت در کارها و ارتقاي کيفيت زندگي ميشود، استفاده از الگوهاي مدرن و کارآمد ساختوساز هم ضروري است.  البته بهکارگيري اين الگوها به نفع عدهاي نخواهد بود و ممکن است باعث کاهش درآمد آنها شود. اما آنچه بايد موردتوجه قرار گيرد، حفظ ساختمان بهعنوان سرمايه ملي مصرفکنندگان نهايي است.