هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار افغانستان نیاز به سرمایه‌گذاری دارد

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و افغانستان عمده اقلام صادراتي به افغانستان را مواد غذايي، مواد شوينده و مصالح ساختماني بهويژه گچ و سيمان عنوان کرد و گفت: سنگهاي قيمتي مثل فيروزه کالاهاي وارداتي از افغانستان به ايران است.

علاء ميرمحمد صادقي با بيان اينکه بازار افغانستان نياز زيادي براي سرمايهگذاري دارد، اظهار کرد: يکي از سرمايهگذاريهاي اصلي که تجار ميتوانند در افغانستان داشته باشند بحث خدمات فني - مهندسي است و زمينه فعاليت براي راهسازي و کارهاي عمراني نيز وجود دارد که برخي شرکتهاي ايراني در مناقصاتي شرکت کرده و توانستند فعاليت خود را در اين بخشها در افغانستان آغاز کنند.

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و افغانستان با بيان اينکه در بخش استخراج معادن فعاليتهايي توسط ايرانيها در افغانستان آغازشده است، اظهار کرد: در بازار افغانستان براي ايجاد بعضي کارخانههاي توليدي مثل سيمان نيز زمينه خوبي براي سرمايهگذاري وجود دارد. 

صادقي تأکيد کرد: يکي از موارد مهمي که در رابطه با تجارت با افغانستان بايد حل شود، بحث تسهيل اقامت تجار در افغانستان است. همچنين بايد مبادلات بانکي در حد مناسبي تسهيل شود.