انتقاد از اعتبار 4.1میلیارد دلاری

شمار نشریه : 200

نماينده مردم مياندوآب در تذکري از سخنان سخنگوي کميسيون برنامهوبودجه در مورد اعتبار 4.1 ميليارد دلاري انتقاد کرد.

مهدي عيسي زاده، در جريان رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور در تذکري با استناد به اصل سوم قانون اساسي، گفت: سخنگوي کميسيون برنامه در صداوسيما اعلام کرد که 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه بهمنظور پروژههاي عمراني مناطق کمتر توسعهيافته هزينه شده است اما بنده بهعنوان نماينده آذربايجان غربي ميگويم که از اين اعتبار ريالي هم ما نديدهايم.

وي همچنين با مورد خطاب قرار دادن هيئترئيسه مجلس، اظهار کرد: بنده از دوره هشتم سؤالي از وزراي راه، نيرو و نفت دارم که هنـوز هم بيپاسخمانده و هيئترئيسه اجازه نداده در صحــن علني مطرح شود. اين بيعدالتـي را به چه کسي بايد بگويم.

حجتالاسلام ابوترابيفرد که رياست جلسه علني را بر عهده داشت در پاسخ به اين تذکر اظهار کرد: در مورد سؤال از وزرا، انشاءالله کمک خواهيم کرد تا روند تسريع شود.

نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد هزينه کرد اعتبار 4.1 ميليارد دلاري نيز اظهار کرد: اينگونه نيست که بهطور ملموس هزينه کرد اين اعتبار مشخص و ملموس باشد بلکه در همه استانها بهطور خاص هزينه شده و در واقع اين منبع به بودجه عمراني کشور کمک کرده است لذا ارزيابي که کميسيون داشته ، صحيح است.