هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

داوری با شماست

دويستمين شماره «پيام ساختمان» را در حالي پيش رو داريد که بيش از يک دههاست اين نشريه فعاليت حرفهاي خود را آغاز کرده است؛ فعاليتي که در آغاز با انتشار ماهانه شروع شد و اکنون پس از يازده سال انتشار مستمر، دو هفته يک بار (شنبهها) به صورت سراسري و هدفمند بر روي کيوسکهاي مطبوعاتي سراسر کشور توزيع ميگردد.

وقتي يازده سال پيش در ميان بيش از دو هزار نشريه روزانه، هفتگي، ماهانه، فصلنامه و... جاي خالي يک نشريه اختصاصي ساختماني را حس کرديم تصميم گرفتيم اولين نشريه تخصصي ساختمان را به صورت جامع و با گستره سراسري به سفره مطالعاتي و اطلاعاتي هم وطنان عزيز به خصوص آنهايي که در چرخه ساختمان از توليد گرفته تا مصرف فعاليت حرفهاي ميکنند، اضافه کنيم و اکنون از اينکه به عنوان پرتيراژترين نشريه ساختماني کشور در ميان هزاران نشريه ديگر توانستهايم به تصميم يازده سال پيش خويش جامه عمل بپوشانيم، خوشحاليم.

البته در آغاز، ادامه راه را شايد اينگونه افق دار تصور نميکرديم ولي وقتي به ميان جامعه ساختماني کشور يعني توليدکننده مصالح ساختماني، کارگران، کاردانها، مهندسان، انبوهسازان، مشاوران املاک و به عنوان حلقههاي اتصال زنجيره "خانه، مسکن و ساختمان" و نهايتا مردم به عنوان مصرفکننده نهايي آمديم...

وسعت کار را بيش از آني يافتيم که ابتدا تصور کرده بوديم. وقتي از نزديک در نمايشگاهها و همايشهاي ساختماني کشورحضور يافتيم هر کدام از حلقههاي زنجيره ساختماني فوق را به تنهايي يک «جامعه» مطالبه گر ديديم. مثلا کارگران ساختماني با بيش از 6 ميليون نفر جمعيت خود جامعه بزرگي است که مطالبات متنوع و متعددي به اندازه حداقل يک ششم کل جمعيت کشور دارد، يا حلقه مهندسان با حدود 500هزار نفر جمعيت خواستههاي فني، مهندسي، اقتصادي و... قابل توجهي دارند. همين طور حلقههاي کاردانها با بيش از 70هزار، انبوهسازان با حدود 8 هزار و يا مشاوران املاك با بيش از 120 هزار مشاور داراي مجوز هرکدام به تنهايي جامعهاي هستند كه مطالبات بجا و به حقي دارند و ما اکنون و با انتشار دويستمين شماره مسئوليتي بيش از آنچه كه در آغاز راه احساس ميكرديم را بر دوش خود حس ميكنيم.

اصليترين دغدغه ما در طول يازده سال انتشار مستمر، دريافت مشکلات حلقهها و به عبارتي جوامع كوچك و بزرگ صنعت ساختمان ازيک طرف و انتقال آنها به سازمانها و نهادهاي ذي ربط اعم از دولت، مجلس، شهرداري و از طرف ديگر بودهاست. در اين راستا سعي کردهايم پابه پاي اهالي ساختماني در نمايشگاهها و همايشها از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب كشور در کنار آنها حضور يافته و پاي صحبتهاي توليدكنندگان و مصرف کنندگان بنشينيم تا مشکلاتشان را محسوستر و ملموستر درك نموده تا واقعيتر به گوش مسئولان برسانيم اما اينكه در اين مسير چقدر موفق عمل كردهايم قضاوت و داوري را به خود مخاطبان فهيم وا ميگذاريم.

البته تجارب 200 شمارهاي پيام ساختمان هرچند براي ما فراز و فرودهايي به بلنداي يازده سال توام با شب بيداريهاي برگزاري نمايشگاههاي بينالمللي ساختماني به همراه داشته، اما بايد اذعان کنيم همه اينها در وهله اول به لطف خدا و بعد به اميد حمايتهاي معنوي و مادي مخاطبان و شرکاي تجاريمان قابل تحمل شدهاست و اگر نبود اين حمايتها و دلگرميها يقينا اکنون دويستمين شماره با موفقيت چاپ پنج ضميمه و يک «پيام نامه» همراه نبود. هرچند از اينکه 200 شماره بدون برخورداري از حمايت سازمانهاي دولتي سپري کردهايم به خود ميباليم، اما همچنان معتقديم تا رسيدن به نقطه مطلوب راه درازي در پيش داريم. در طول يازده سال گذشته ثابت کردهايم با اتکا به خداوند و با سعي و تلاشي هدفمند و با برنامه ميتوان بدون وابستگي به دولت و اتصال به بودجه نفت سرافرازانه کار حتي مطبوعاتي کرد و از نشريه 16 صفحهاي به بيش از 100 صفحه که در دل خود نشريات اختصاصي 16 صفحهاي ديگري دارد، ارتقا داد.

اگر بگوييم پيام ساختمان ميتواند نمونه موفقي از يک مديريت غير وابسته را در شرايط حاضر کشور به نمايش بگذارد، شايد در وهله اول اغراق آميز به نظر برسد ولي حرفي گزاف به نظر نميرسد. اکنون که کشور با انواع تهديدها، تحريمها و اخيرا کاهش بيسابقه قيمت نفت که وابستگي بيش از 80درصدي بودجه کشور را به خود اختصاص داده، روبه روست و عدهاي از داخل و خارج سرنوشت کشور را به اين وابستگي گره ميزنند، بايد با مثال زدن« پيام ساختمان» گفت؛ نبايد زياد هم نگران اوضاع و آينده کشور بود. زيرا همان طور که ما در يک مجموعه خصوصي نشان داديم ميتوان در طول يازده سال بدون وابستگي به نهادها و بودجههاي دولتي نه تنها سرپا ماند و با کارآفريني در يک محيط فرهنگي نه اقتصادي- زندگي 120 خانوار را تامين نمود بلکه موفق هم شد، پس چرا يک کشور بااين همه منابع خدادادي علاوه بر نفت نتواند بدون وابستگي به نفت سربلند از اين تحريمها و تهديدها بيرون بيايد؟.

در ادامه همچون گذشته خود را بينياز از تجارب و راهنماييهاي اساتيد عرصه صنعت ساختمان نميدانيم و از کارشناسان، فعالان و صاحب نظران حوزه مسکن و ساختمان انتظار داريم با جامع نگري به اين بخش اعم از نگاه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و زيست محيطي ما را در تهيه و ارائه مطالب موردنياز جامعه ساختماني ياري رسانده و با ارائه پيشنهادات و انتقادات خود به پربارتر و مردميتر شدن نشريه کمک کنند .  

قادر نصيري