هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی مساجد جدید در بریتانیا

طراحي هر مسجد نتيجه نهايي تقاضاي اجتماعات آنها، الزامات سياستهاي برنامهريزي محلي، زيباييشناسي معمارانه و نگرش فرهنگي منطقه است.

كميته مساجد اغلب انتظارات خاصي از اينكه يك مسجد چگونه بايد به نظر بيايد، دارند و اين ايدهها اغلب ريشه در تفسيرهاي خاصي از تاريخ اسلام دارند كه عموماً پيرامون طراحي عناصر معماري همچون گنبد و مناره مطرح ميشوند. فرم و شكل نهايي اين عناصر و طريقه چيدمانشان، به تأثير فرهنگ هر اجتماع در طول تاريخ اسلام بستگي دارد.

ساخت يك مسجد در لندن، فرايندي حساس و پيچيده است و معمار، سعي بر تفسير پيچيدگيهاي بافت شهري لندن، خواستهها و سياستهاي اجتماعات مساجد، شناخت تاريخچه معماري اسلامي و مطالبات اين تغييرات سريع فرهنگي  دارد.

مسجد خيابان هاكني: اين مسجد در منطقه هانكي، در ميان دو ساختمان قرارگرفته است. براي كانسپت طراحي اين بنا، طرحي انتزاعي از الگوي كاشي اهالي شمال آفريقا از كاخ الحمراء در گرانادا گرفتهشده و بر روي نما كار شده است. بخشي از اين طرح در واقع، نقش سازهاي و محافظتي دارد و بخشي انتزاعي و بر اساس الگوي اسلامي است. بقيه نما با سيستم مش فلزي با روكش كار شده كه زمينههاي اصلي هنر اسلامي همچون نفوذپذيري، تداوم و شبکهبندي منظم را تداعي ميکند.

 مسجد مايلند: اين پروژه شامل افزودن دوطبقه اضافي به مسجد موجود است كه خود از تبديل ساختمان يك بانك نئوكلاسيك به وجود آمده است. چشمانداز خيابان همچون هنري التقاطي است؛ اين سايت در ميان يك سينماي و يك فروشگاه بزرگ يكپارچه ويكتوريايي قرار دارد. بنابراين، يافتن يك عملكرد معاصر در ميان اين تركيب غني به زمان بيشتري نيازمند بوده است. ديواره شيشهاي الحاقي به اين طرح با انتزاعي اسلامي به سبك خط كوفي مزين شده است.