هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بيشترين مشكلات ارباب رجوع

گروه تأسيسات: در روزهايي كه بارندگيهاي سراسر كشور اميدهايي مبني بر تغيير شرايط نگرانكننده منابع آبي ايجاد كرده و با افزايش منابع آبي سد ماملو، مردم آسودهخاطر شدهاند و رصد لحظهاي مصرف آب تهران نيز اين آسايش را تأييد ميكند اما همچنان هشدارهايي مبني بر شرايط تنش آميز ذخيره آب تهران به گوش ميرسد. شركت آب و فاضلاب بهعنوان يكي از فعالترين و حساسترين ادارات خدماترساني كه با زندگي روزمره مردم در ارتباط است همواره محل رجوع شهروندان بوده و هست. تعرفههاي بالا، مشكلات قانوني، پروژههاي فاضلابي كه پول آن را شهروندان ميپردازند و همچنين قـبـضهاي اشـتباه بيشترين مشكلاتي است كه مردم بابت آن به ادارات آب و فاضلاب رجوع ميكنند. اين بار نيز بهمانند شمارههاي پيش به يكي از ادارات آبفاي شهر تهران رفتيم تا  دلايل مراجعه شهروندان به اين ادارات را جويا شويم. عليرغم باراني بودن هواي تهران، اداره آب و فاضلاب يكي از محلات غرب پايتخت روز پركار و شلوغي را از سر ميگذراند:

سال بعد قيمتها بالاتر ميرود

خانمي كه ميگفت سرپرست خانوار است و هزينههاي خود و خانوادهاش را از مقرري بازنشستگي دريافت ميكند، اولين مخاطب ما بود:« هزينهها سرسامآور شده و حقوق بازنشستگي كفاف هزينههاي زندگي را نميدهد و اغلب همكاران سابق من بار ديگر به سركار برگشتهاند و اكثر آنها جذب مشاغل تجاري شدهاند ولي اين خود نياز به سرمايه دارد كه متأسفانه من از آن بيبهرهام».

علت حضور او را در اداره آب و فاضلاب جويا شدم كه پاسخ داد: هزينه انشعاب فاضلاب براي هر واحد را  1 ميليون و 200 هزار تومان تعيين کردهاند که مبلغ بالايي است و من دليل پرداخت اين هزينه را نميدانم. آنها نبايد پول انشعاب فاضلاب را از ما بگيرند چون هزينههاي جاري ما بهاندازه كافي بالا هست. وي با اعلام ناراحتي نسبت به اطلاعرساني اين طرح گفت: آنطور كه به ما ابلاغشده اگر الآن پول را پرداخت نكنيم ،سال آينده بايد دو برابر آن را پرداخت نماييم. درواقع آنها ما را در مقابل عمل انجامشده قرار دادند. خيليهاي ديگر نيز در ساختمان با اين کار مخالفند مخصوصاً اينكه تعدادي ميخواهند آپارتمان خود را بفروشند و بعضي ديگر هم خانه را اجاره دادهاند و نميخواهند هزينه بالايي بپردازند.الآن آمدهام که راهي پيش پاي من بگذارند تا بتوانم اين پول را پرداخت کنم. 

تعرفهها چندين برابر شده است

يكي ديگر از شهروندان که براي گرفتن تخفيف يا قسطبندي پول انشعاب آب مراجعه كرده به خبرنگار ما گفت: هزينههاي انشعاب آب بالا است: بعد از مدتها توانستم پول ساخت واحد بالاي آپارتمان خودم را تهيه كنم و پس از مشكلات زيادي كه در شهرداري و سازمان ثبت پشت سر گذاشتم حالا نوبت به ادارههاي آب، گاز و برق رسيده است.

وي ادامه داد: ازآنجاکه ميخواستم هزينهها را جدا کنم انشعاب آب، برق و گاز هركدام از واحدهاي ساختمان را جدا کردهام و براي اين واحد جديد نيز همين روند را ادامه دادم اما تعرفهها نسبت به 7 سال پيش كه خانهام را بازسازي كردهام بسيار تغيير كرده و ميتوانم بگويم چندين برابر شده است.

مشكل در بهرهبرداري از آب است

ارباب رجوعي كه خود را مهندس عمران معرفي کرد با اشاره به بارشهاي پاييزي در كشور گفت: به گمانم ديگر مشكلات کمبود آب به پايان رسيده است. هرچند دولت هشدارهاي زيادي در اين مورد داد ولي مردم اعتنا نكردند و حتي بيشتر نيز مصرف كردند.

وي در واكنش به صحبتهاي ما در مورد خشكسالي فزاينده در كشور گفت: خانواده من اهل نطنز هستند كه شهري خشك و بياباني است؛ اما در اثر همين بارندگيها در عرض يك روز حوض وسط خانه پدري من پر شد. پس در جاهايي که آبوهواي بهتري دارند  بهمراتب ميزان بارندگيها بيشتر بوده است. بنابراين آب هست و كشور ما از نظر بارندگي نسبت به كشورهاي منطقه وضعيت بهتري دارد اما مشكل اصلي در توانايي دولت در بهرهبرداري از آب است.

مشكلات اداري و كاغذبازي

يكي ديگر از مراجعهكنندگان با اشاره به مشكلات اداري و كاغذبازي در ادارات گفت: مشكلي كه در ديگر ادارات كشور هم وجود دارد، معطلي مردم براي انجام سادهترين كارهاي اداري و هزينههاي بالا و نبود اطلاعات از مدارك موردنياز است. تازه اين اداره مشكل كمتري دارد اما  اداره ثبتاسناد مشكلات بهمراتب بيشتري دارد.

در تابستان هم مصرف زيادي نداشتيم

يك شهروند که براي پيگيري هزينه قبض آب مصرفياش به اين اداره مراجعه کرده است،گفت: هزينه آب مصرفي ما اين دفعه بسيار زياد شده درحاليکه ما در تابستان هم مصرف زيادي نداشتيم.

وي با بيان اينكه تحت پوشش سازمان بهزيستي است، گفت: براي مشمولان تحت پوشش سازمان بهزيستي تعرفه آب، برق و گاز كمتر ميآيد. فكر ميكنم اين مرتبه براي ما با قيمت عادي حساب كردهاند.

تخفيف ميخواهم

شخص ديگري كه با وي همصحبت ميشوم يكي از مهاجران افغان است. وي با بيان اينكه كارگر است اما حقوق پاييني ميگيرد، گفت: سخت كار ميكنم ولي درآمدم كفاف هزينهها را نميدهد. آمدهام بلكه با تخفيف بتوانم قبض آب را پرداخت كنم چون اين مرتبه پول آب بسيار زيادي براي ما آمده است. 

نقص پرونده بعد از 2 ماه

يكي ديگر از مراجعان با بيان اينكه کارمند اداره آب و فاضلاب ميگويد "پروندهام ناقص است"، گفت: دو ماه پيش براي درخواست انشعاب تجاري اقدام كردم و همه مدارك و هزينههاي لازم را هم تحويل دادم اما حالا كه مراجعه كردهام ميگويند پرونده شما ناقص است.

وي ادامه داد: مگر امكان دارد متصدي قبلي از نقص پرونده من اطلاع نداشته و متصدي جديد اطلاع داشته باشد؟! اين پروندهها ساده هستند و خوشبختانه همه كارها الآن تخصصي انجام ميشود و ادارات به سيستم رايانهاي هم مجهز هستند پس چرا بايد نقص پرونده را الآن به من بگويند. درحاليکه من ميدانم تمام مدارکم را ارائه داده بودم.

اين شهروند ادامه داد: بايد دوباره مرخصي بگيرم  و كپي سند مالكيت را ارائه دهم، گويا تنها چيزي كه اينجا مطرح نيست حق و وقت مردم است.

كارها بهخوبي پيش ميرود

يكي ديگر از مراجعهكنندگان كه خود را فعال صنعت ساختمان معرفي كرد،به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه در ادارات آب و برق و گاز همه متصديها كمك ميكنند و كارها بهخوبي پيش ميرود. اما مشكل اصلي ما سازندگان در شهرداريها و ادارات ثبت است كه واقعاً انرژي زيادي از ما ميگيرد.

وي ادامه داد: برخورد کارمندان خوب است و سعي ميكنند كارهاي مردم را به بهترين شكل به انجام برسانند. اين بار دوم است كه آمدهام و پروندهام بهسرعت به جريان افتاد و اكنون ميخواهم پول را پرداخت كنم. البته پسرم قبل از من آمده بود و از مدارك موردنياز آگاهي داشتم.

دليلي براي تأخير نيست

يكي ديگر از شهروندان كه سنش بيش از 60 سال به نظر ميرسيد، گفت: براي تغيير اسم انشعاب مراجعه كرده است.

وي با بيان اينكه كارها بهکندي انجام ميشود،افزود: دليلي ندارد براي كاري به اين سادگي بخواهم چند مرتبه به اداره آب مراجعه كنم.همه مداركم حاضر است و دليلي براي تأخير در انجام کار نميبينم.