حرف های درگوشی

شمار نشریه : 199

وزارتخانه و روزه سکوت

تسنيم نوشت: مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي همچنان براي افزايش 12 ميليون توماني قيمت مسکن مهر روزه سکوت گرفتهاند، اما منصور آرامي گفته؛ مجلس پيگير افزايش قيمت مسکن مهر است و در حال پيگيري اين مسئله! و اگر اين اقدام در چارچوب قوانين نباشد، مسئولان وزارت راه و شهرسازي بايد در خصوص افزايش قيمت مسکن مهر پاسخگو باشند.

دستکاري عناوين شغلي در ليست بيمه

ايلنا نوشت: رئيس کانون شوراهاي اسلامي کار کردستان از «عناوين شغلي نادرست» و دردسر کارگران مشاغل سخت در هنگام بازنشستگي انتقاد کرده و گفته «برخي کارفرمايان و مديران کارگاهها براي کاستن از هزينه اضافي بيمه کارگر در مشاغل سخت، آگاهانه عنوان شغلي واقعي کارگران را در ليست بيمه سازمان تأمين اجتماعي درج نميکنند.»

تخلفات شهرسازي به اندازه کل شهر

بلديه نوشت: دبيرشوراي عالي شهرسازي و معماري گفته تخلفات شهرسازي در تهران به مساحت کل شهر است و براي مقابله با اين تخلفات بايد تقاضايي اجتماعي شکل بگيرد. پيروز حناچي معتقد است اگر مي خواهيم وضع شهر درست شود بايد مقابله با تخلفات شهر تهران به يک تقاضاي اجتماعي تبديل شود. ما به وظيفه مان که مقابله به تخلف است عمل مي کنيم اما وقتي تعداد اين پرونده ها به مساحت کل اين شهر است مگر ما چقدر توان مقابله با تخلفات را داريم .