هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نباید دولت را سرزنش کرد

عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه مسئولان بايد از تمامي ابزارهاي موجود براي رونق بخشي به بازار مسکن استفاده کنند به پيام ساختمان گفت:  براي خروج از  رکود بايد به بخشهاي خصوصي اعتماد کنيم و از ظرفيت تکتک آ نها استفاده کنيم .

 محمدابراهيم محبي اظهار داشت: در حال حاضر بازار مسکن با مشکل رکود دستبهگريبان است که اين مسئله با توجه به نقش صنعت ساختمان در اقتصاد کشور بسيار حائز اهميت است.

نماينده مردم سنقر با انتقاد از برخي اظهارات مبني بر اينکه سياستهاي توليد مسکن بايد هرچه سريعتر عملياتي شوند، افزود: دولت را در مورد مسکن نبايد ملامت کرد ، چون برخي افراد انتقاداتي به مجموعه وزارت راه و شهرسازي وارد ميکنند که سياستهاي بخش مسکن بايد هرچه سريعتر ابلاغ و اجرايي شوند. اما بهطورکلي ابتدا بايد زواياي طرحهاي پيشنهادي بررسي و جوانب مختلف آن سنجيده شود تا نواقص احتمالي برطرف شود، بنابراين در اين مورد نبايد عجله کرد.

محبي با بيان اينکه راهاندازي ليزينگ مسکن يکي از گزينه هاي در دست بررسي است، ادامه داد: در حال حاضر مسئولان وزارت راه استفاده از اين روش را بهعنوان يکي از گزينهها مطرح کردهاند که بايد نقاط ضعف و قوت آن بررسي شود. وي با بيان اينکه منابع ليزينگ نقش مؤثري در افزايش قدرت خريد خريداران مسکن دارد، گفت: ليزينگ مسکن در بسياري از کشورها بهعنوان يکي از اصليترين روشها  براي خانهدار کردن اقشار مختلف استفاده ميشود.

اين عضو کميسيون عمران مجلس با تأکيد بر اينکه دولت بايد خانهدار کردن اقشار آسيبپذير را در اولويت کاري خود قرار دهد، خاطرنشان کرد:  کميسيون عمران از هر سياستي که بتواند به خانهدار کردن اقشار آسيبپذير کمک کند،دفاع ميکند.