کتابخانه اتاق کودک

شمار نشریه : 198

چند وقتي از بازگشايي مدارس ميگذرد و يكي از راههاي بسيار خوب براي حمايت از كودك نوشكفته يا فرزند كتابخوانتان ايجاد يك مكان ويژه براي مطالعه و خواندن كتابهاي مفيد و جذاب است. در اين مطلب 10 ايده به شما معرفي ميكنيم كه از طريق آنها ميتوانيد فضايي دنج براي مطالعه، نظمبخشي و نمايش مجموعه كتابهاي كودك خود ايجاد كنيد.

 1. اضافه كردن يك فضاي مطالعه براي كتابخوانهاي مستقل.چه فضايي بهتر از يك فضاي دنج در بالاي اتاق براي مطالعه كردن و غرق شدن در داستانهاي جذاب! اگرچه كودكان كم سن و سال براي بالا رفتن از نردبان و قرار گرفتن در يك فضاي مرتفع نياز به كمك و راهنمايي بزرگترها دارند، اما كودكان بزرگتر از استقلال در مطالعه كردن در يك فضاي ويژه مرتفع كه مخصوص آنها طراحيشده است، قدرداني كرده و از آن لذت فراواني ميبرند.

2. براي كودكان كم سن و سال يك خيمه مجهز طراحي كنيد.براي ايجاد فضاي مطالعه در سطح زمين، يك خيمه مجهز كه داراي منابع نوري مستقل و كافي است انتخاب بسيار خوبي است. چنين فضايي محيطي دنج و خوب را براي مطالعه كودك شما فراهم ميكند. كف زمين را با مادهاي كه از پوست گوسفند ساختهشده ، بپوشانيد و چند بالش و كوسن نرم براي راحتي بيشتر فرزندتان در نظر بگيريد.

 3. فضايي را بر روي كف زمين براي نشستن و مطالعه كردن ايجاد كنيد.

با خلق فضايي بزرگ و راحت در كف اتاق به كودكان نوپا و پيشدبستاني خود كمك كنيد تا كتابها را كشف كنند و از تجربه مطالعه كردن لذت ببرند. قاليچههاي پرزدار براي اين كار بسيار مناسب هستند و نشستن روي آنها راحت است. در كنار چنين فضايي يك نشيمن پارچهاي راحت در نظر بگيريد تا هم كودكان و هم بزرگترها بتوانند روي آن بنشينند.

4.كتابهاي مصور را در دسترس قرار دهيد.

چيزهاي موردعلاقه كودكان پيشدبستاني بهسرعت تغيير ميكند، به همين دليل آمادهباشيد تا كتابهاي مصور را در سبدهاي مختلف در كنار هم نگهداري كنيد يا آنها را بر اساس موضوع در قفسهها قرار دهيد. سپس وقتي كودك شما علاقهاش به موضوع خاصي بيشتر شد بتوانيد بهراحتي كتاب مصور مورد نظر را از قفسه يا داخل سبد درآورده و در اختيار او قرار دهيد.

 5. يك تختخواب را به يك فضاي مطالعه تبديل كنيد.

اگر خيلي به كتابخانههاي پيشساخته علاقه نداريد، از يك تختخواب معمولي استفاده كرده و در كنار آن چند قفسه كتاب قرار دهيد. در هر دو حالت نتيجه كار شما يكسان خواهد بود.

 پردهها اين تختخواب جذاب را كه مخصوص مطالعه است محدود كردهاند. چنين ايدهاي براي كودكاني مناسب است كه براي مطالعه به دنبال فضايي دنج و بسته در اتاق خود هستند.

 براي اينكه كار شما راحتتر شود ميتوانيد چارچوب تختخواب را جدا كرده و چند بالشت و كوسن بزرگ و راحت را روي زمين قرار دهيد. همچنين ميتوانيد از تختخوابهاي بزرگتر يا تختخوابهاي دوقلو براي اين كار استفاده كنيد. در اين حالت يك قسمت يا يك تختخواب مخصوص فضاي مطالعه طراحي ميشود و ديگري مخصوص خواب و استراحت.

 ايجاد يك فضاي مطالعه حتماً نبايد با هزينه زيادي همراه شود و يا اجراي دقيق و پيچيدهاي داشته باشيد. براي مثال ميتوانيد چنين فضايي را در گوشه اتاق طراحي كنيد. يك پتو پرزدار و چند بالشت چاقوچله تمام چيزي است كه براي تبديل كردن يکگوشه بيكار اتاق به يك فضاي مطالعه مجهز نياز است.

 6. با قرار دادن چند كتاب جذاب بهصورت عمودي كودك را به كتاب خواندن جذب كنيد.چند كتاب جذاب و رنگي را بهصورت عمودي بر روي قفسه كتاب قرار دهيد تا توجه كودك شما به آن جلب شود. اين حقه ساده باعث ميشود تا كودك شما بيشتر جذب كتاب خواندن شود و در ضمن جلوه اتاقخواب او زيباتر و خاصتر شود.

 7. با به نمايش گذاشتن كتابهايي كه داراي جلدهاي رنگي هستند كودكان خردسال خود را به كتاب خواندن تشويق كنيد.

چه كسي گفته كه نميتوان بر اساس جلد كتاب درباره آن قضاوت كرد؟ براي كودكاني كه هنوز توانـايي خواندن ندارند، عكس روي جلد سرنخ اصلي آنها در مورد كتاب است. پس اين كتابهـا را به صـورت عمودي بـر روي قفسه كتابخانه قرار دهيد تا كودك شما بهسرعت آنهـا را ببينـد و بر اسـاس جلدشـان يكي از آنها را انتخاب كند.

 8. كتابها را درجايي قرار دهيد كه دست كودكان به آنها برسد.هر چه سن كودك كمتر باشد، قفسههاي كتاب بايد در ارتفاع كمتري نصبشده باشند. براي كودكان نوپا يك سبد كتاب بر روي كف زمين يا چند قفسه كوچك كه در ارتفاع كمي به ديوار نصبشده است بسيار مناسب و كارآمد است.

 9. يکگوشه خالي و بيكار از اتاق را با كتاب پر كنيد.وقتي ميتوانيد يك كتابخانه كوچك در گوشه اتاق ايجاد كنيد، چرا اين فضا را بيكار و بياستفاده رها كنيم؟ وقتي از قفسهها كمعمق و باز (مانند عكس بالا) كه در بالاي سر كودك قرار ميگيرند استفاده ميكنيد سعي كنيد نردههاي محافظي را بر روي كتابها قرار دهيد تا كتابها از ارتفاع بر روي زمين نيافتند و كودك شما در معرض خطر قرار نگيرد.

 10. كودكان را به كتاب خواندن در تختخواب خود تشويق كنيد.

در كنار تختخواب كودكان كتابخوان مستقل قفسههاي كتاب طراحي كنيد تا آنها بتوانند قبل از خواب و يا هر زمان ديگري در تختخواب خود به مطالعه مشغول شوند. اگر دو كودك داريد و هر دو داراي يك اتاقخواب مشترك هستند، چراغهاي گيرهدار مخصوص مطالعه كتاب را در اختيار آنها قرار دهيد تا هنگام كتاب خواندن مزاحم هم نشوند.