هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخریب قلعه ساسانی توسط شهرداری

چندي پيش شهرداري اصفهان درراستاي ساخت فاز دوم تلهکابيــن صفه، بخشي از ديوارههاي قلعه شـاهدژ را تخريب کرد.

فريدون الهياري مديرکل ميـراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان اصفهان در حالي از تخريب بخشي از ديوارههاي قلعه ساساني شاهدژ توسط شهرداري اصفهان خبر ميدهد که به گفته او، شهرداري اصفهان بدون مجوز از ميراث فرهنگي بخشي از سنگهاي اين قلعه را براي مصارفي برداشته است. مدير اداره ميراث فرهنگي اصفهان با بيان اين مطلب که اقدام اخير شهرداري در عمليات ساخت فاز دوم تله کابين اقدامي غيرقانوني بوده، گفت: درحالحاضر به شهرداري اصفهان به دليل اين تخريب اعلامجرم شده و عمليات اجرايي فاز دوم تله کابين صفه به دليل تخلفات شهرداري اصفهان متوقفشده است.