هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه آذر یزدی همچنان بلاتکلیف

خانه پدر ادبيات کودکان ايران هنوز بلاتکيف است؛ خانهاي که ميتوانست تبديل به موزه شود، اکنون روزبهروز به ويراني نزديکتر ميشود. خانه آذر يزدي هنوز در فهرست ميراث فرهنگي ايران به ثبت نرسيده است. مالک اين خانه که ازقضا پسرخوانده آذر يزدي است، هيچگونه همکاري با سازمان ميراث فرهنگي انجام نداده و ملک را به قيمتي بسيار بالا براي فروش گذاشته است.

مهدي آذريزدي در سال 1300 در روستاي خرمشاه در حومه يزد در خانوادهاي تازهمسلمان با اجداد زرتشتي زاده شد.وي در سال  1347 به سبب نگارش کتاب قصههاي خوب براي بچههاي خوب از سازمان جهاني يونسکو جايزه گرفت. او در سال 1388 در سن 87 سالگي در بيمارستان آتيه تهران درگذشت.

 دوستداران آذريزدي، که با کتاب قصههاي خوب براي بچههاي خوب خاطرههاي بسيار دارند، ميگويند که اين خانه قابليت تبديلشدن به گنجينه (موزه) ادبيات کودک يزد را دارد اما با اينوجود آنچه امروز شاهد آن هستيم، ويراني روزبهفزوني اين خانه است.

 حسين مسرت، پژوهشگر با بيان اينکه اقدامات ثبت در فهرست آثار ملي اين خانه به دليل نبود همکاري از سوي مالک آن پيش نميرود،گفت: خانه با قيمتي بسيار بالاتر از عرف معمول خانههاي يزد به فروش گذاشتهشده است. به نظر ميرسد که پسرخوانده آذر يزدي علاقهاي به صيانت از اين خانه و تبديل آن به موزه ندارد.

 شرافت، رئيس سازمان ميراث فرهنگي يزد هم اگرچه گفته بود قرار است اين خانه در فهرست آثار ملي ايران قرار بگيرد اما تاکنون اتفاقي در اين زمينه نيفتاده است.