هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاخ مرمر ساماندهـی می‌شود

کاخ مرمر(قدس) بر اساس تفاهمنامهاي که در آبان ماه  بين مجمع تشخيص مصلحت نظام و پژوهشگاه ميراث فرهنگي به امضا رسيد، ساماندهي ميشود.

اين تفاهمنامه بهمنظور استفاده از تجربه ،تخصص و توان کارشناسي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري براي رفع نيازهاي علمي مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاريخي - فرهنگي و تزئينات وابسته به معماري، بين دو طرف امضا شد.

هدف از اين تفاهمنامه استفاده از ظرفيتهاي طرفين در يک همکاري نظاميافته براي تهيه و تدوين طرح جامع ساماندهي، مستند نگاري و آسيبشناسي کاخ مرمر(قدس) با هدف حصول اطمينان از رعايت استانداردها و مباني علمي در انجام اقدامات حفاظتي و مرمتي در اين بناست.

همکاري در تعيين،تدوين و توافق بر ارائه خدمات مربوط به سياستگذاري، اولويتبندي و تعريف پروژههاي کوتاهمدت و ميانمدت براي رسيدن به اهداف استراتژيک حفاظتي بلندمدت يکي از مفاد اين تفاهمنامه است.بند ديگر اين تفاهمنامه 5 ساله را اعمال مديريت جامع توسط پژوهشگاه بهمنظور امکانسنجي، تعريف و تدويـن راهکارهاي استراتـــژيک براي عملياتــي کردن اقدامـات حفاظتي و مرمتـي در زمينههــاي حفاظت و مرمـت نقاشيهاي رنـگ و روغن، در و پنجرهها و نظارت بر اقدامات لازم براي پاکسازي تزئينات و نقاشيهاي زير گنبد مرکزي ساختمان قدس تشکيل ميدهد.