کاخ مرمر ساماندهـی می‌شود

شمار نشریه : 198

کاخ مرمر(قدس) بر اساس تفاهمنامهاي که در آبان ماه  بين مجمع تشخيص مصلحت نظام و پژوهشگاه ميراث فرهنگي به امضا رسيد، ساماندهي ميشود.

اين تفاهمنامه بهمنظور استفاده از تجربه ،تخصص و توان کارشناسي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري براي رفع نيازهاي علمي مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاريخي - فرهنگي و تزئينات وابسته به معماري، بين دو طرف امضا شد.

هدف از اين تفاهمنامه استفاده از ظرفيتهاي طرفين در يک همکاري نظاميافته براي تهيه و تدوين طرح جامع ساماندهي، مستند نگاري و آسيبشناسي کاخ مرمر(قدس) با هدف حصول اطمينان از رعايت استانداردها و مباني علمي در انجام اقدامات حفاظتي و مرمتي در اين بناست.

همکاري در تعيين،تدوين و توافق بر ارائه خدمات مربوط به سياستگذاري، اولويتبندي و تعريف پروژههاي کوتاهمدت و ميانمدت براي رسيدن به اهداف استراتژيک حفاظتي بلندمدت يکي از مفاد اين تفاهمنامه است.بند ديگر اين تفاهمنامه 5 ساله را اعمال مديريت جامع توسط پژوهشگاه بهمنظور امکانسنجي، تعريف و تدويـن راهکارهاي استراتـــژيک براي عملياتــي کردن اقدامـات حفاظتي و مرمتـي در زمينههــاي حفاظت و مرمـت نقاشيهاي رنـگ و روغن، در و پنجرهها و نظارت بر اقدامات لازم براي پاکسازي تزئينات و نقاشيهاي زير گنبد مرکزي ساختمان قدس تشکيل ميدهد.