150 هزار مهندس ساختمانی مازاد

شمار نشریه : 198

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران با بيان اينکه دفاتر نظام مهندسي در راستاي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج، در کشورهاي همسايه ايجاد ميشود، گفت: ميزان درآمد ساخت وساز در عراق حدود 70 ميليارد دلار پيش بيني شدهاست.

اکبر ترکان اظهار کرد: هم اکنون دفاتر نظام مهندسي در دو استان عراق داير شده و به زودي اين دفاتر در اربيل در اقليم کردستان عراق نيز داير خواهد شد. همچنين سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران پيگير داير کردن دفاتر اين سازمان در کشور ترکمنستان به عنوان يکي از کشورهاي متقاضي خدمات فني و مهندسي کشورمان نيز است.

مشاور عالي رئيس جمهوري افزود: ما هم اکنون در سطح کشور دست کم با 150 هزار مهندس ساختماني مازاد مواجه هستيم که بازار کار ايران براي اين گروه اشباع شده و سالانه نيز تعداد زيادي به اين بخش افزوده ميشود.

ترکان گفت: ما در سطح کشور 308 هزار مهندس ساختماني داريم که 148 هزار نفر آنها داراي پروانه اشتغال بوده و مابقي فاقد پروانه هستند و با ميانگين 120 ميليون مترمربع ساخت وساز، ما صرفا به 120 هزار مهندس ساختماني نياز داريم.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ادامه داد: براي مابقي مهندسان ساختماني در کشور، بايد فضاي جديد کسب وکار در داخل و خارج از کشور ايجاد کرد و ازآنجاکه ميزان درآمد ساخت وساز در عراق حدود 70 ميليارد دلار پيش بيني شدهاست، ميتواند بازار خوبي براي مهندسان و توليدات ساختماني باشد.

ترکان با تأکيد بر اينکه بايد از اين موقعيت براي صدور خدمات فني و مهندسي و توليدات مصالح ساختماني خود به خارج از کشور اقدام اساسي انجام دهيم، واگذاري تمام طرحهاي عمراني و اجرايي را به مهندسان و شرکتهاي بخش خصوصي ساختماني از ديگر راهکارهاي غلبه بر افزايش تعداد مهندسان بيکار در کشور اعلام کرد.