هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر براي هميشه به مالکان واگذار مي‌شود

نمايندگان در ادامه بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با ماده الحاقي 36 اين طرح موافقت کردند که بر اساس آن پروژههاي مسکن مهر به صورت دائمي به مالکان واگذار ميشود و 100درصد درآمدهاي آن از طريق خزانه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص مييابد.

بر اساس ماده الحاقي 36اصلاحي طرح مذکور؛ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود در صورت درخواست مالکان نسبت به واگذاري قطعي زمينهاي اجارهاي نودونه ساله پروژه مسکن مهر به قيمت کارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واريز نمايد.