هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام نور دانشجوی دکترای معماری می‌پذیرد

رئيس دانشکده هنر و معماري پيام نور اظهار داشت: سال آينده مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور در مقطع دکتري دانشجو ميپذيرد.

 حيدر جهانبخش ظرفيت پذيرش در رشته معماري مقطع دکتري اين مرکز را هفت نفر اعلام کرد.

وي با بيان اينکه هماکنون دو هزار دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد در رشتههاي معماري، طراحي شهري، پژوهش هنر مشغول به تحصيل هستند، افزود: سال آينده پذيرش دانشجو در اين رشتهها حدوداً دو برابر افزايش مييابد.

رئيس دانشکده هنر و معماري پيام نور با بيان اينکه به دنبال ايجاد دورههاي ميانرشتهاي در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد هستيم، افزود: دورههاي ميانرشتهاي ترکيبي از دو گروه آموزشي نظير رشتههاي کارآفريني هنر، فنآوري معماري، مديريت معماري و مديريت انرژي و ... است.