هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشکیل شورای ارتقای کیفی معماری تهران

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: شوراي ارتقاي کيفي معماري و شهرسازي با هدف جهتگيري طرحها در راستاي منطبق ساختن معماري فني و ايراني اسلامي ايجاد شد.

عليرضا نادري، در نشست خبري خود با خبرنگاران ضمن برشمردن اهداف شوراي ارتقاي معماري و شهرسازي تهران خاطرنشان کرد: با وجود همه پيچيدگيهاي مفهوم هويت و تلقيهاي متفاوت صاحبنظران بر کسي پوشيده نيست و در معماري و منظر شهري معاصر ايران اين واژه دچار بحران گشته و بهصورت مفهومي، انتزاعي درآمده است.وي ادامه داد: با وجود دغدغههاي هميشگي معماران ايران در جهت برقراري پيوست با معماري گذشته اين سرزمين، عمدتاً اين تلاشها ناموفق بوده است.

نادري با اشاره به اينکه صرفنظر از تلاشهاي مديريت شهري، با عدم انسجام لايههاي فرهنگي معماران مواجه هستيم ،تصريح کرد: در مرحله اول بايد در جامعه اطلاعرساني و فرهنگسازي شود تا مردم نسبت به حقوق شهروندي و تأثير ژرف معماري و منظر شهري در زندگي خودآگاه شوند.