هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابطال بخشنامه سازمان‌ امور مالیاتی

ديوان عدالت اداري بخشنامه سازمان امور مالياتي، در خصوص الزام به اخذ کد رهگيري از مشاورين املاک، جهت دريافت مفاصاحساب دارايي را باطل اعلام کرد.

در پي اعتراض و شکايت مؤديان مالياتي به بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور مبني بر الزام مالکان و موديان نسبت به تهيه مبايعهنامه و کد رهگيري از مشاورين املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارايي، ديوان عدالت اداري اين بخشنامه را غير قانوني دانست و آن را ابطال کرد.

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين مورد به شرح زير است:

« با توجه به اينکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبناي بند 4 تصويبنامه شماره 190328 / ت 41632 ک 21 / 10 / 1387 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره 25882 / 311 / ه / ب 2 / 6 / 1388 رييس مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي ملغيالاثر اعلام شده است ولي از بخشنامه مورد شکايت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 مغايرت دارد، لذا بخشنامه شماره 11839 7 / 2 / 1388 سازمان امور مالياتي کشور خلاف قوانين فوقالذکر و از حدود اختيارات مرجع تصويب آن خارج است و مستند به بند يک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.»