هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نفت تنها منبع درآمد ما نيـست

چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت برق ايران  با هدف تبيين چشمانداز اين صنعت ، با حضور دکتر محمد نهاونديان رئيس دفتر رياست جمهوري، حميد چيت چيان وزير نيرو و فعالان و دستاندرکاران صنعت برق در محل نمايشگاه بينالمللي تهران گشايش يافت.

رويكرد زيستمحيطي در صنعت برق

رئيس دفتر رياستجمهوري در آيين افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت برق گفت: براي تحقق رشد پايدار بايد اشتغالزايي و درآمدزايي داشته باشيم و صنعت برق نشان داده که ميتواند يکي از محورهاي توسعه آينده کشور باشد، چراکه ميتواند بالغبر 95 درصد تجهيزات در بخش انتقال و توزيع را توليد نموده و اعتماد قابل اتکايي ايجاد کند.

محمد نهاونديان از صنايع مرتبط با برق بهعنوان يک محور قابلاتکا براي اشتغالزايي پردرآمد در اقتصاد ايران نام برد و گفت: در برنامهريزيهاي توسعه بايد حداقل منطقهاي و با نگاه به کشورهاي همسايه فکر کرد که اگر با هم بينديشيم، در کنار توسعه شاهد امنيت پايدار هم خواهيم بود.

وي با تأکيد بر لزوم افزايش کارآيي در حوزه توليد، انتقال و توزيع برق با استفاده از فناوريهاي نوين،افزود:  قسمتي از مشکلات صنعت برق، مربوط به مسائل مالي است که تمام تلاش دولت براي حل اين مشکلات بوده و اميدواريم در لايحه بودجه سال آينده امکان بيشتري داشته باشيم تا مناسبات درونبخشي صنعت برق با قوت و سرعت بيشتري، جلو رود.

دکتر نهاونديان يادآور شد: دولت با همکاري ديگر ارکان نظام اعم از مجلس و قوه قضائيه تمام تلاش خود را در زمينه باز کردن بازارها، بهبود فضاي کسبوکار، ايجاد فضاي مثبت سرمايهگذاري خارجي و حمايت از بخش خصوصي انجام خواهد داد.وي ضمن تأکيد بر عزم دولت براي حمايت از بخش خصوصي بهويژه در حوزه انرژيهاي تجديد پذير و در زمينه نيروگاههاي بادي و خورشيدي گفت: در هر تصميم اقتصادي، بايد به پيامدهاي زيستمحيطي آن تصميم توجه کنيم. بنابراين دولت تأکيد دارد جهتگيريهايي که در سياستگذاريهاي انرژي کشور چه در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي و چه در بخش برق اتخاذ ميشود، رويکرد مثبت زيستمحيطي داشته باشد.

توسعه صادرات مهمترين مؤلفه خروج از ركود

وزير نيز نيرو طي سخناني صنعت برق را ازنظر فراگيري و شمول خدمات در کل کشور، خوداتکايي و حضور در بازارهاي صادراتي، صنعتي پيشرو دانست و گفت: با ارتقاي ظرفيت و بهرهوري در صنعت برق، موج جديدي از نيازها در صنعت پشتيبان برق ايجاد خواهد شد که بايد صادرکنندگان و سرمايهگذاران داخلي با افزايش کيفيت محصولات در اين بازار حضور فعالانهاي داشته باشد.

حميد چيت چيان از توسعه صادرات در بخش صنعت برق و تنوعبخشي به محصولات متناسب با بازارهاي هدف صادراتي، بهعنوان برنامههاي مورد توجه وزارت نيرو ياد کرد و گفت: توسعه صادرات يکي از اصليترين مؤلفههاي خروج از رکود در کشور است که مورد توجه دولت قرار دارد.وي با تأکيد بر لزوم استفاده از مولدهاي بادي و خورشيدي در توليد برق گفت: کاهش تلفات تا ميزان کمتر از 10 درصد تا آخر مهرماه سال آينده در دستور کار قرار گرفته و تلاش ميشود تا شبکههاي فشار ضعيف حذف شوند.

دکتر محمد نهاونديان و مهندس چيت چيان پس از افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت برق ايران، از غرفههاي مختلف اين نمايشگاه بازديد کرده و در جريان ظرفيتها و پيشرفتهاي صنعت برق ايران قرار گرفتند.

نفت تنها منبع درآمد ما نيست

در پايان بازديد از نمايشگاه برق، نهاونديان و چيتچيان در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سؤالات آنها پاسخ دادند. نهاونديان در پاسخ به سؤالي در مورد مشوقهاي صنعت برق گفت: پتانسيلهاي صنعت برق در همه عرصهها موجب شده كه اين صنعت قابليت رقابت بينالمللي پيدا كند، اما در ساليان اخير درآمدهاي صنعت برق به خود اين صنعت تزريق نميشد و موجب شد تعهدات و بدهيها بالا برود كه رشد اين صنعت را دچار كندي كرده بود.

وي ادامه داد: در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانهها قسمتي از مشكلات حل شد و تأمين منابعي براي رشد اين صنعت ايجاد شد. اميدوارم كه در بودجه سال آينده قسمت ديگري انجام شود. همچنين براي خروج از ركود اين صنعت نيز منابعي در نظر گرفتهايم . البته با گشايش در مناسبات بينالمللي ، هم دسترسي به بازارها و هم جذب سرمايه خارجي افزايش پيدا خواهد كرد.

نهاونديان اظهار اميدواري كرد :ايران بهعنوان قطب تأمين انرژي منطقهاي ظاهر شود که البته اين موضوع نياز به سرمايهگذاريهاي گستردهتري دارد و ميتوان از توان بخش خصوصي داخلي و خارجي استفاده کرد،ضمن اينکه سياست ما اين است كه فضاي لازم براي جذب و  برنامهريزي سرمايهگذاريها فراهم شود.

چيتچيان نيز در پاسخ به سؤالي مبني بر كاهش قيمت نفت و  تأثير آن بر سرمايهگذاري در صنعت برق گفت: تنها درآمد ما ناشي از فروش نفت نيست و هماکنون بيش از 110 ميليارد تومان در سال به کشوهاي همسايه برق صادر ميكنيم.

وي افزود: مكانيزمهاي ديگر تأمين مالي نيز تدارك ديدهشده است؛ مثلاً در قانون بودجه امسال امكان تهاتر بدهيهاي ما به شركتهاي خصوصي و بدهيهاي شركتهاي خصوصي به دولت فراهمشده است.ضمن اينکه امكانات خزانه بزرگ اسلامي و روشهاي ديگري هم تدارك ديدهشده كه با اجراي آنها ميتوانيم با مشكلات اين صنعت مقابله كنيم.

وزير نيرو ادامه داد: البته طبيعي است كه هرچقدر قيمت برق بالاتر باشد و ما صادرات بيشتري داشته باشيم حل اين مشكلات براي ما سادهتر خواهد بود.