هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وزارتخانه‌ شفـاف اطــلاع رســاني کند

وزارت نيرو سال  پر تنشي را از سر گذراند. سالي كه با برگزاري نمايشگاه برق پايان ميپذيرد و با تقدير از دستاوردهاي اين صنعت كام تلخ وزيري كمي شيرين ميشود. وزيري كه تا يك قدمي استيضاح پيش رفت و و تنشها حتي به سئوال از وزير در صحن علني مجلس كشيده شد. اما مشكلات آب و برق گويا تنها قسمتي از دردسرهاي حميد چيتچيان است.

در شرايطي كه ايران اولين نيروگاه عراق پس از اشغال اين كشور توسط آمريكا را با ظرفيت 162 مگاوات به بهرهبرداري ميرساند و بخش ديگر نياز برق عراق توسط برق صادراتي ايران تأمين ميشود، شايعاتي مبني بر  ساخت رايگان اين نيروگاه ايراني در عراق  به گوش ميرسد. در مورد قيمت اعلام شده برق صادراتي توسط ايران نيز شائبههايي وجود دارد. گويا رقم برق صادراتي به حدي پايين است كه واكنش رستم قاسمي دبير ستاد توسعه اقتصادي ايران، عراق و سوريه و مشاور معاون اول رئيس جمهور را برانگيخته است. به گفته وي: «قيمت صادرات برق کشور بايد اصلاح شود و مقداري افزايش پيدا کند.» به گفته وي قيمت برق بايد به صورت منطقي افزايش يابد مخصوصاً كه قيمت نفت كاهش يافته قيمت برق ميتواند جوابگوي كسري بوجود آمده در بودجه باشد. به گفته وي 17 سنت براي هر كيلووات برق صادراتي رقم مناسبي است.

اما چالش اصلي وزارت نيرو امروز نه كمآبي است و نه زيرساختهاي ضعيف صنعت برق و نه حتي تعاملات خارجي نقدبرانگيز آن. اينها تنها جزئي از مشكلات است. امروز يکي از چالش هاي وزارت نيرو فساد مدير سابق حقوقي وزارت نيرو در مورد پرونده واگذاري يک شركت است. مديري كه با پرداخت 32 ميليارد تومان حقالوكاله سعي تغيير راي قاضي به نفع وزارت نيرو داشت. مديري كه به همراه وكيل اين پرونده دستگير شده و دامن 2 مدير ديگر وزارت نيرو را هم گرفته است.

سوالهاي زيادي در اين مورد به وجود ميآيد، نخست اينكه اين قرارداد بر چه مبنايي بسته شده است؟ وزارت نيرو چرا از اين پرونده اينگونه متضرر ميشده كه مدير حقوقي حاضر به چنين هزينهاي شدهاست؟

مسئولان وزارت نيرو در اين مورد هنوز اظهار نظري نكردهاند. به گفته دهقان نماينده مجلس شوراي اسلامي وزير كتباً نسبت به اين موضوع اظهار نظر خواهد كرد.

مطمئناً در وزارت خانهاي كه به گفته حميد چيتچيان هيچگونه جهتگيري سياسي ندارد اين اخبار و شائبهها به هيچ عنوان خبر خوشي نيست.  وزارت نيرو به عنوان يكي از شفافترين وزارتخانهها كه بيشترين حجم نشست را برگزار ميكند و ارتباط خوبي با رسانهها دارد لازم است براي اعاده حيثيت اطلاع رساني مناسبي صورت دهد.