هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جزئیــات تازه از طــرح كارت انــرژي

يک مقام مسئول در وزارت نفت جزئيات جديدتري از طرح مطالعاتي اين وزارتخانه براي جايگزيني "کارت انرژي" بهجاي "يارانه نقدي" اعلام کرد.

نصرتالله سيفي، موضوع طرح را اختصاص سهم انرژي به هر ايراني بهصورت اعتباري جهت پرداخت هزينههاي انرژي با کارت اعتباري انرژي اعلام کرد و گفت: اين طرح در سطح کلان، در پي اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها بدون ايجاد تغيير در قانون است تا از سويي زمينه را براي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف نيز فراهم کرده و از سوي ديگر، از تزريق بيشازحد نقدينگي به جامعه جلوگيري کند.

مديرعامل شرکت بهينهسازي مصرف سوخت با اعلام اينکه طرح مطالعاتي کارت انرژي، طرح جديدي است که با هدف ايجاد سازوکاري جديد براي پيشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندي يارانهها و زمينهسازي براي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف در دست بررسي قرار دارد، تصريح کرد: مطابق قانون هدفمندي يارانهها، بايد 50 درصد از منابع ناشي از آزادسازي قيمت کالاهاي مشمول يارانه جهت رفاه مردم هزينه شود، اين در حالي است که با توجه به حجم نقدينگي تزريقشده به جامعه در سالهاي گذشته، تأمين منابع طبق اين سازوکار با مشکلاتي مواجه شده است.

سيفي افزود: در طرح کارت انرژي، اعتبار انرژي به هر ايراني مطابق با استانداردهاي معيار مصرف اختصاص مييابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز يا خريد بنزين ، گازوييل، نفت، گاز و ... از محل کارت اعتباري انجام ميشود.

اين مقام مسئول در تشريح نحوه استفاده از اعتبار کارت انرژي عنوان کرد: اگر فرد به ميزاني کمتر از آنچه در کارت اعتباري به وي اختصاصيافته است، هزينه کند، علاوه بر صرفهجويي در مصرف انرژي، امکان ذخيرهسازي يا انتقال اعتبار به کارت ديگري را خواهد داشت و اگر به اعتباري بيش ازآنچه در کارت اعتباري براي وي در نظر گرفتهشده است نياز پيدا کند، هزينه مازاد را بهصورت نقدي و با قيمت آزاد پرداخت ميکند.

سيفي با تأکيد بر اينکه بر مبناي اين طرح، مردم با تبديل اعتبار کارت خود، هزينههاي انرژي را پرداخت ميکنند، گفت: با اجراي اين طرح، علاوه بر اينکه هرسال ميزان معيارهاي مصرف ارتقا مييابد، ميتوان قيمت حاملهاي انرژي را نيز مطابق با قانون افزايش داد.