هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معوقات بانکی، محبوس در برج‌های لوکس

معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از سياستگذاران پولي کشور که طي يک سال گذشته به دو درخواست مسئولان مسکن درباره تأمين مالي براي ليزينگ مسکن و افزايش وام خريد، توجه عملياتي نداشتهاند، گفت: منابع مالي موردنياز براي اين دو شيوه تأمين مالي در بازار مسکن در قالب تسهيلات به واحدهاي لوکس دادهشده که هماکنون به دليل فروش نرفتن اين واحدها، اين منابع مالي به سيستم پولي کشور بازنگشته است. حسين عبده تبريزي در جمع هيئتمديره کانون شرکتهاي ليزينگ ايران با اشاره به نامهاي که يک سال پيش به نهادهاي تصميمگير در دولت در خصوص عملياتي کردن ليزينگ مسکن در کشور نوشت، گفت: بعضيها به دلايل غيرعلمي عنوان کردند که اختصاص وام خريد به بخش مسکن تورمزاست و جهتگيريها به سمت اختصاص وام ساخت مسکن بود اما اين تئوري زماني مطرح شد که در دنيا ميلياردها نفر با وام خريد مسکن صاحبخانه شدهاند.

 وي با انتقاد از وامهاي کلان ساخت که به برجسازي يا واحدهاي تجاري لوکس در کلانشهرها در آن زمان اختصاص يافت،گفت: کشور با حجم وسيعي از واحدهاي خالي مواجه شد که از توان خريد مصرفکنندگان خارج است و در شرايطي که کشور با حجم زياد متقاضي مواجه است، پولها در بخشي هزينه شده که کارآيي ندارد. عبده تبريزي بخش زيادي از معوقات بانکي کشور را مربوط به ساختمانهاي گرانقيمت دانست که به دليل ناتواني سازندگان در فروش آنها، توان بازپرداخت  اقساط بانکي را نداشتهاند و اين يعني اخلال شديد در اقتصاد کشور.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به عدم ارائه تسهيلات از طرف بانک مسکن به اقشار با درآمد بالاتر که متقاضي خريد مسکن گرانقيمتتر هستند، گفت: بانک مرکزي ميتواند ضمن تعيين سقف تسهيلات پرداختي ليزينگها به آنها، در تأمين سرمايه آن نيز به ليزينگها کمک کند. وي تصريح کرد: ليزينگها ميتوانند با تفکيک برنامههاي خود به 2 بخش چشمانداز بلندمدت و کوتاهمدت، در خصوص ليزينگ مسکن، در هر قسمت برنامه جامعي را تدوين کنند.

عبده تبريزي با اشاره به اينکه در حال حاضر نظام بانکي نيازمند اين است که بازنگري اساسي در فعاليتهاي خود داشته باشد، افزود: اين امر موجب ميشود تا بار مشکلات بانکهاي دولتي و خصوصي نيز کاهش يابد و درپي آن تجديد ساختار جدي در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري رخ ميدهد تا بتوانند سلامت خود را به دست آورند و از قيد کسريهايي که با آن مواجهاند رها شوند.

وي در مورد پيگيري ليزينگ مسکن در ارتباط مؤثر با وزارت راه و شهرسازي تأکيد کرد و گفت: ما هم نامهاي خطاب به بانک مرکزي از طرف وزير راه و شهرسازي تنظيم ميکنيم و با امضاي شخص وزير خواستار رسيدگي به مطالبات دستاندرکاران صنعت ليزينگ در خصوص ليزينگ مسکن خواهيم شد.