هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رفع تحریم‌ها تهدیداتی هم خواهد داشت

دکتر محمدرضا فلاح ، اقتصاددان و عضو هيئتعلمي دانشگاه، هنگام بازديد از نمايشگاه مطبوعات در غرفه پيام ساختمان حضور يافت .

وي به اثر توافقات هستهاي در بخش مسکن اشاره کرد و گفت:همانطور که تحريمها براي اقتصاد کشور ما مجموعهاي از فرصتها و تهديدات را به ارمغان آورد ،رفع آن نيز  فرصت و تهديد است.در حال حاضر به فرصتهاي آن توجه ميشود اما رفع تحريمها نيز تهديداتي به همراه خواهد داشت .

فلاح تصريح کرد:در سايه تحريمها بخشي از صنايع کشور مانند پتروشيمي و بخش معدني و بخشهاي ديگر اقتصاد رشد کردند و به صنايع و فعاليتهاي ارزآور کشور تبديل شدند و کمبود ارز  بانک مرکزي کشور را جبران کردند .

وي ادامه داد: طبيعي است که با باز شدن بازار سرمايه؛ اگر سرمايههاي خارجي به کشور سرازير شود تلاطمهايي در اقتصاد کشور ايجاد ميکند چون نرخ بهره در بازار پول بهشدت بالا رفته است و وقتي سرمايههاي ارزانقيمت خارجي وارد مملکت شود، بازار پول و ارز کشور را دچار تلاطم ميکند .

اين استاد دانشگاه در رابطه با بازار مسکن کشور گفت:در مقايسه با کشورهاي درحالتوسعه، زمين و ساختمان در ايران  ارزان است و ورود سرمايه به کشور بازار مسکن و ساختمان را نيز متلاطم خواهد کرد. وي افزود:اگر برندهاي بزرگ خارجي به بازار ايران بيايند و با ايجاد  نمايندگي  بخواهند کالاهاي خود را عرضه کنند ،تأثير زيادي بر توليدکنندگان ايراني خواهد گذاشت.همچنين اگر سرمايههاي خود را وارد ايران کنند تأثير بسيار زيادي بر بازار سرمايه کشور خواهد داشت.

مديرعامل سابق بانک تجارت همچنين درباره تأثير رفع تحريمها بر شبکه بانکي کشور گفت:کاهش نرخ بهره پس از ورود سرمايههاي خارجي به ايران نوساناتي را در شبکه بانکي کشور و سودآوري آن  به همراه خواهد داشت و همه اين عوامل تهديدهايي است که بايد به آن توجه داشته باشيم.

وي تأکيد کرد: .همه اين عوامل نبايد باعث شود که نرخ ارز کاهش پيدا کند چون ساختار اقتصادي ما با اين مقدار نرخ ارز خو گرفته و کاهش آن ميتواند به صادرات توليد و اشتغال و افزايش بيکاري دامن بزند.

فلاح وضعيت برگزاري بيستمين نمايشگاه مطبوعات را خوب ارزيابي کرد و گفت:جايگاه غرفههاي نشريات تخصصي چندان مناسب نبود و نسبت به غرفههاي ديگر بسيار کوچک بوده و در حاشيه قرارگرفته بودند.

وي ابراز اميدواري کرد در سالهاي آينده فضاي نمايشگاه به سمت تخصصي شدن برود و رسانههايي که ماهيت هياهو و غوغا دارند، مجال خودنمايي نداشته و نشريات اثرگذار در فضاي انديشه و فضاي فرهنگي کشور جلوه بيشتري داشته باشند .

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به جايگاه نمايشگاه مطبوعات و اهميت آن در جامعه گفت:سازوکاري  بايد در کشور وجود داشته باشد تا نشرياتي که به حاشيه راندهشدهاند در متن قرار بگيرند و تحليلگران و انديشمندان  جايگاه بيشتري در اين نوع نشريات داشته باشند.