هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شعري براي خانه مردم!

مي خواستم شعري

 براي خانه بگويم

ديدم نمي شود

ديگر قلم زبان دلم نيست گفتم:

بايد زمين گذاشت قلم ها را

ديگر سلاح سخن كارساز نيست

بايد قلم تيزتري داشت

بايد براي خانه مردم

از دسته کلنگ بخوانم

هر واژه قشنگ

مي خواستم

شعري براي خانه بگويم

شعري براي شهر خودم

بگذار شعر من هم

چون خانه هاي خاكي

خراب باشد و خاک آلود

بايد كه شعر گفت

ديوارها دوباره پر از تَرَکِ گودبرداري است

اينجا وضعيت خطر گذرا نيست

اين بلدوزر است كه مي نالد

تنها ميان ساكت شب ها