طرح ملی تخلیه سدها !

شمار نشریه : 196

نمي دانم چرا وقتي مطلع شدم که مديران و مسئولان مربوطه، به منظور جلوگيري از افت فشار برق در مسير انتقال از نيروگاه تا محل تحويل و مقابله با انشعابات غير مجاز و نوسازي سيستم هاي قديمي، قرار است کاري را با عنوان «طرح ملي کاهش تلفات برق» کليد بزنند بي اختيار ياد گفته صاحب و مدير يکي از بزرگترين کارخانه هاي خودروسازي دنيا افتادم که وقتي از او پرسيده بودند اگر فردا همه سرمايه ات را از دست بدهي و رفتگر خيابان بشوي چه مي کني جواب داده بود: مطمئنا بعد از يک ماه، رئيس همه رفتگرها مي شوم! اين حکايت، داستان همه کساني است که بدون عناوين بزرگ و درشت، کارشان از پيش نمي رود. آنهايي که اگر مي خواهند سيگار هم بخرند بايد آن را از رئيس همه سيگارفروش ها بخرند. کاهش تلفات برق و نوسازي شبکه انتقال هم تا آنجا که ما مي دانيم وظيفه آقايان است ولي گويا اين دوستان هم ترجيح مي دهند موضوع را ملي کنند تا چيزي از ساير امور ملي کم نداشته باشند. ما که مخالفتي نداريم اما اميدواريم اين روند به جايي نرسد که روزي شاهد طرح ملي تخليه سدهاي لار ، لتيان، کرج و ... باشيم!