هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نخستین نرم‌افزار ایرانی بهینه‌سازی مصرف انرژی

رئيس گروه کارايي انرژي مصارف غيرمولد سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) از ساخت نخستين نرمافزار ايراني بهينهسازي مصرف انرژي در کشور خبر داد.

آرش قلمي اظهار داشت: دو نرمافزار با توان متخصصان ايراني براي گوشيهاي تلفن همراه داراي سامانه عامل اندرويد به منظور ارتقاي بهرهوري و بهينهسازي مصرف انرژي تهيهشده است. وي افزود: يکي از نرمافزارها محيط موردنظر را با واردکردن اطلاعات موردنياز بهصورت کلي مورد مميزي انرژي قرار ميدهد و يک برآوردي از ميزان مصرف انرژي آن محيط به کاربران نشان ميدهد تا مشترکان نسبت به شناسايي نقاط داراي ظرفيت بهينهسازي هدايت شوند.

وي اظهار داشت: اين نرمافزار از چندين رويه گرافيکي تشکيلشده است که امکان مميزي انرژي آشپزخانه، اتاق پذيرايي، اتاق نشيمن، اتاقخواب و اتاق کار را فراهم ميکند. پس از انجام مميزي، بخش يا تجهيزي که درصد زيادي از مصرف انرژي را به خود اختصاص ميدهد، مشخص ميشود تا کاربران نسبت به اصلاح و بهينهسازي اقدامات لازم را انجام دهند.قلمي دقت اين نرمافزار را بسيار منطبق با واقعيت بيان کرد و گفت: هرچه اطلاعات واردشده ازجمله توان مصرفي دستگاه بيشتر به واقعيت نزديکتر باشد، محاسبهها دقيقتر ميشود.

وي يادآور شد: بهمنظور رفاه حال کاربران، برخي پارامترها بهصورت پيشفرض مشخصشدهاند تا کاربر دچار مشکل نشود.همچنين اين نرمافزار بهصورت تخصصيتر نسبت به مميزي انرژي يخچال و فريزر اقدام ميکند و کاربران با استفاده از اين نرمافزار ميتوانند تفاوت مصرف انرژي يخچال کهنه با نو، تفاوت مصرف انرژي در رتبههاي مختلف برچسب مصرف انرژي را مشاهده و مقايسه کنند.

وي خاطرنشان کرد: همچنين اين نرمافزارها بهزودي روي سايت سازمان بهرهوري انرژي ايران به نشاني www.saba.org.ir بارگذاري ميشود که قابل دانلود است.