نخستین نرم‌افزار ایرانی بهینه‌سازی مصرف انرژی

شمار نشریه : 196

رئيس گروه کارايي انرژي مصارف غيرمولد سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) از ساخت نخستين نرمافزار ايراني بهينهسازي مصرف انرژي در کشور خبر داد.

آرش قلمي اظهار داشت: دو نرمافزار با توان متخصصان ايراني براي گوشيهاي تلفن همراه داراي سامانه عامل اندرويد به منظور ارتقاي بهرهوري و بهينهسازي مصرف انرژي تهيهشده است. وي افزود: يکي از نرمافزارها محيط موردنظر را با واردکردن اطلاعات موردنياز بهصورت کلي مورد مميزي انرژي قرار ميدهد و يک برآوردي از ميزان مصرف انرژي آن محيط به کاربران نشان ميدهد تا مشترکان نسبت به شناسايي نقاط داراي ظرفيت بهينهسازي هدايت شوند.

وي اظهار داشت: اين نرمافزار از چندين رويه گرافيکي تشکيلشده است که امکان مميزي انرژي آشپزخانه، اتاق پذيرايي، اتاق نشيمن، اتاقخواب و اتاق کار را فراهم ميکند. پس از انجام مميزي، بخش يا تجهيزي که درصد زيادي از مصرف انرژي را به خود اختصاص ميدهد، مشخص ميشود تا کاربران نسبت به اصلاح و بهينهسازي اقدامات لازم را انجام دهند.قلمي دقت اين نرمافزار را بسيار منطبق با واقعيت بيان کرد و گفت: هرچه اطلاعات واردشده ازجمله توان مصرفي دستگاه بيشتر به واقعيت نزديکتر باشد، محاسبهها دقيقتر ميشود.

وي يادآور شد: بهمنظور رفاه حال کاربران، برخي پارامترها بهصورت پيشفرض مشخصشدهاند تا کاربر دچار مشکل نشود.همچنين اين نرمافزار بهصورت تخصصيتر نسبت به مميزي انرژي يخچال و فريزر اقدام ميکند و کاربران با استفاده از اين نرمافزار ميتوانند تفاوت مصرف انرژي يخچال کهنه با نو، تفاوت مصرف انرژي در رتبههاي مختلف برچسب مصرف انرژي را مشاهده و مقايسه کنند.

وي خاطرنشان کرد: همچنين اين نرمافزارها بهزودي روي سايت سازمان بهرهوري انرژي ايران به نشاني www.saba.org.ir بارگذاري ميشود که قابل دانلود است.