هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

الزامـات‌ایمنی وسایـل‌گازسوز

با اجسام سنگين به بخاري و ساير وسايل گازسوز ضربه وارد نسازيد.

وسايل گازسوز را در مسير کوران هوا و جريان باد قرار ندهيد.

بازرسي اتصالات و بستهاي مربوط به لولههاي گاز را حتماً انجام دهيد.

براي آزمايش نشت گاز هرگز از شعله کبريت استفاده نکنيد.

براي آزمايش و بازرسي اتصالات وسايل گازسوز از کف آب و صابون استفاده نماييد.

  در صورت استشمام بوي گاز فوراً شير گاز را ببنديد.

  همچنين در صورت استشمام بوي گاز از روشن کردن لامپ، کبريت و فندک خودداري کنيد و فيوز اصلي برق نيز قطع شود.

در نظافت بخاريهاي گازي دقت کنيد.

حتماً يک کپسول اطفاي حريق در منزل يا محل كار داشته باشيد و آن را در محل مناسب و قابلدسترسي سريع نصب كنيد.