هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سازمان‌های خدماتی به وظایف خود عمل کنند

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرديس گفت: قانون ايجاد شهرهاي جديد ميگويد که همزمان با افزايش جمعيت بايد وزارتخانه‌‌ها، مباحث زيربنايي، سازمانها و ادارهها مباحث روبنايي خود را تطبيق دهند.

حسن وليپور افزود: اگر شرکت عمران شهر جديد پرديس کارهايي در زمينه روبنايي و زيربنايي براي کمک به سازمانها و وزارتخانهها انجام ميدهد، به معني آن نيست که آنها نبايد اقدامي صورت دهند.وي تصريح کرد: ما در حد توان کمک ميکنيم؛ اما ديگران نيز بايد وظايف خود را انجام دهند؛ در زمان استفاده از خدمات و پرداخت حق انشعابات پرديس با شهرهاي همجوار تفاوتي ندارد و همان حق انشعاب از ما نيز گرفته ميشود.

دکتر وليپور ادامه داد: اگر شرکت عمران شهر جديد پرديس کمکي از هزينه خود يا قسمتي را با هزينه‌‌هاي متقاضي انجام داده، انتظار ميرود اين موارد در حق انشعابات ديده شود و اين حقي است که بهطورجدي بهعنوان نماينده مردم پيگير آن هستيم تا از ارگانها گرفته شود.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرديس افزود: اگر در ساخت شبکه‌‌هاي مختلف آب، برق، گاز، فاضلاب و ... کمک ميکنيم، اين کمکها در حق انشعابها بايد براي ما مدنظر قرار گيرد.

وليپور افزود: طبق قانون ايجاد شهرهاي جديد، همزمان با شهرهاي اطراف بايد وزارتخانهها مباحث زيربنايي و روبنايي را مانند آب، بــــرق، گاز، فاضلاب، مدرسه، مسجد، درمــــانگاه، کلانتري و ... ايجاد کنند.

مديرعـــــامل شرکت عمران شهر جديد پرديس تصريح کرد: در حال حاضر شرکت عمران شهر جديد پرديس در حــــد امکانات خود به همه وزارتخانهها مقداري کمک کرده اما انتظار داريـــــم نوسازي مدارس نيز ساخت مدارس را آغاز کند.

وليپور گفت: شهري که در دو سال آينده شاهد 400 تا 500 هزار نفر جمعيت خواهد بود، به تعداد بالايي مراکز آموزشي نياز دارد؛ اين وظيفه شرکت عمران نيست که همه مدارس را بسازد.