هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تبریک شورای مرکزی، تهدید تشکل‌های مهندسی!

عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي استان خوزستان گفت: من مصوبهاي که 10 نفر از 11 عضو هيئتمديره سازمان استان من را به رياست انتخاب کردهاند، دارم. حالا آقاي مهندس فرخ حاج شيخالاسلامي بگويند براي رياست سازمان چه مجوز و مدرک معتبري دارند!

سيروس رادکيا با بيان اينکه در هيئتمديره سازمان اعتراضات شديدي در خصوص مديريت آقاي شيخالاسلامي وجود داشت، گفت: 10 نفر از اعضاي هيئتمديره توافق کردند و مصوبهاي با امضاي 10 موافق حاضر در آن جلسه از چند ماه قبل از انتخابات وجود دارد مبني بر اينکه انتخابات هيئتمديره را دو ماه زودتر برگزار کنيم. ما با اداره کل راه و شهرسازي استان هم در اين خصوص مشورت کرديم و گفتيم بنا به اين دلايل ميخواهيم انتخابات را زودتر برگزار کنيم.

رادکيا با اشاره به استعلام اداره کل راه و شهرسازي از اداره کل تشکلهاي حرفهاي و مهندسي وزارت راه و شهرسازي، گفت: دکتر شيباني هم به مديرکل راه و شهرسازي استان و هم به يکي از همکاران ما گفته بود که اگر ترکيب هيئترئيسه از حيز انتفاع خارج شود، ميتوانند انتخابات را زودهنگام برگزار کنند؛ يعني اگر غير از رئيس سازمان، دو نفر ديگر از هيئترئيسه استعفا بدهند، چون هيئترئيسه با يک نفر امکانپذير نيست.

وي افزود: در روز 17 شهريورماه سال جاري دو نفر از هيئترئيسه سابق استعفا دادند ازجمله خود من که در آن زمان نايبرئيس اول بودم.در آن جلسه به آقاي حاج شيخ الاسلامي گفتيم شما 22 ماه رئيس سازمان استان بودي و دو ماه هم درحاليکه رئيس تعيين نشده بود. پس 24 ماه تمامشده و با توجه به اينکه اعتراض به عملکرد شما شديد است و اعضا به دنبال استعفاي شما هستند؛ پس اجازه دهيد انتخابات برگزار و هيئترئيسه دوره جديد مشخص شود.

وي با اشاره به اينکه تنها مخالف اين موضوع در آن جلسه، خود آقاي مهندس شيخالاسلامي بود، گفت: دو نفر نماينده اداره کل راه و شهرسازي استان در آن جلسه صحبت کردند و نظراتشان را گفتند، هيچ اعتراضي به انتخابات نداشتند و ميگفتند هر چه هيئتمديره تصميم بگيرد به ما ابلاغ کنيد و ما موضعي در مقابل اين موضوع نداريم.

عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي استان خوزستان ادامه داد: در جلسه سؤال کرديم آيا کسي حاضر است با رياست آقاي شيخالاسلامي نايبرئيس اول، دوم و دبير شود که هيچکس از 10 نفر حاضر نشدند! بعد ازآن از آقاي شيخالاسلامي سؤال کرديم آيا ميشود هيئترئيسه فقط يک نفر باشد؟

دکتر رادکيا با بيان اينکه مهندس شيخالاسلامي جلسه را ترک کرده و در انتخابات هيئترئيسه حضور نداشتند، گفت: وقتي کسي حاضر نبود نايبرئيس اول، دوم و دبير ايشان شود قطعاً براي رياست هم به او رأي نميدادند. بعد از آن کانديداها خودشان را معرفي کردند و هر چهار عضو هيئترئيسه جديد با 10 رأي منصوب شدند و خود من با 10 رأي از بين 10 نفر رئيس سازمان نظاممهندسي استان خوزستان شدم.

وي با بيان اينکه مصوبه آن جلسه تهيه و براي شوراي مرکزي سازمان ارسال شد، گفت: شوراي مرکزي براي ما پيام تبريک فرستاد و به تهران دعوت کرد و در اولين جلسه شوراي مديران سازمانهاي استانها ما را معارفه کردند.

دکتر رادکيا تصريح کرد: بعد از دو هفته اداره کل راه و شهرسازي استان به ما نامهاي داد مبني بر اينکه شما نميتوانيد رئيس را تعيين کنيد و هنوز يک سال رياست رئيس قبلي تمام نشده و در قانون چنين چيزي پيشبينينشده است!پاسخ ما اين بود که ما با رأي هيئتمديره انتخابشدهايم و رئيس سازمان از جايي حکم رياست نميگيرد و فقط با برگزاري انتخابات و رأي اعضا، رئيس ميشود.

وي افزود: پسازآن مديرکل تشکلهاي حرفهاي و مهندسي وزارت راه و شهرسازي ،اعضاي هيئتمديره استان را که مهندس دهقاني هم حضور داشتند به تهران دعوت کرد.در آن جلسه اعضاي هيئتمديره سازمان استان را تهديد کردند که سازمان استان را منحل ميکنيم .

وي افزود: نهايتاً آنها گفتند هيئتمديره سازمان استان دوباره تشکيل جلسه داده و تصميم بگيرد، اگر نتيجه اين بود که مصوبه قبلي باطل شود، انحلال سازمان انجام نميشود و در خصوص موارد تخلف جلسه برگزار و موارد و مشکلات مورد بررسي قرار ميگيرد و اگر هيئتمديره روي نظر خودش ماند و مصوبهاش را لغو نکرد، ما کار انحلال را پيگيري ميکنيم! يعني کار را شرطي کردند. 

رادکيا با بيان اينکه جلسهاي در اين خصوص تشکيل شد، گفت: بيشتر اعضاي هيئتمديره از آقاي شيخالاسلامي خواستند استعفا بدهند ولي ايشان گفتند: من بايد يک ماه و نيم ديگر رئيس باشم و دکتر راديکا سخنان خود در آن جلسه را اين گونه نقل کرد: سازمان نظاممهندسي طبق قانون مستقل است و نبايد راه و شهرسازي استان براي آن تصميم بگيرد؛ قانون بازرس و مجمع عمومي را تعريف کرده و آنها صاحبنظر هستند و ميتوانند امور را بررسي کنند، اما راه و شهرسازي استان فقط ميتواند توصيه کند. بنابراين من از جلسه بيرون ميروم و شما هر تصميمي ميخواهيد بگيريد و من به همان عمل ميکنم.

دکتر رادکيا با بيان اينکه پس از ترک جلسه توسط وي، شش نفر ديگر از اعضاي هيئتمديره سازمان استان نيز از آن جلسه خارج شدند، گفت: عملاً هفت نفر از اعضاي هيئتمديره روي حرفشان ماندهاند و اگر قرار است مصوبهاي امضا شود بايد هفت رأي مثبت داشته باشد؛ بنابراين هنوز مصوبه قبلي ما لغو نشده و همچنان هيئترئيسه، آن هيئترئيسهاي است که رأي آورده و مصوبه دارد.

وي ادامه داد: من نميدانم آقاي شيخالاسلامي از کجا تأييديه گرفته که در سازمان مستقرشده است. يا اداره کل راه و شهرسازي استان به ايشان حکم داده و لابد قانونا ميتواند اين کار را بکند! که پس بايد حکم را علني کنند تا همه بدانند که ايشان از طرف آنها حکم گرفته است؛ اگر هم رياست ايشان بر اساس مصوبه هيئتمديره بوده، پس مصوبه را در سايت سازمان قرار دهند.

دکتر رادکيا تصريح کرد: من مصوبهاي دارم که بر اساس آن رئيس هيئترئيسه هستم و اگر کسي ايشان را ابقا کرده مدارکشان را رو کنند . اگر هم دکتر شيباني ايشان را ابقا کرده، مکتوب کنند که به استناد چه مادهقانوني ابقا کردهاند.ابقا و عزل و نصب شفاهي غيرقابلقبول است، مصوبه قبلي لغو نشده و ما نيز حکمي براي مهندس شيخالاسلامي نديدهايم، بنابراين آنها بايد پاسخ بدهند و مدارکشان را رو کنند.