رئیس نظام مهندسی استان جای خودشان نشسته اند

شمار نشریه : 196

مديرکل راه و شهرسازي خوزستان از بررسي اختلافات درون سازمان نظاممهندسي استان در اداره کل تشکلهاي حرفهاي و مهندسي وزارت راه و شهرسازي خبر داد و گفت: الحمدلله الآن آقاي شيخالاسلامي در جاي خودشان نشستهاند و تا آخر آذرماه که عمر اين هيئترئيسه است به کارشان ادامه ميدهند.

نصرا... دهقاني در خصوص وقايع اختلافبرانگيز دو ماه گذشته در سازمان نظاممهندسي استان خوزستان توضيح داد: هيئتمديره انتخابات هيئترئيسه را برگزار کرد که اين اتفاق برابر قانون و مقررات نبود ولي استنباط آنها از قانون اين بود که کارشان قانوني است ولي بعد که ما با ضوابط و مقررات تطبيق داديم مغاير بودن با قانون مشخص شد.

وي با اشاره به اينکه اداره کل راه و شهرسازي استان مغاير قانون بودن انتخابات برگزارشده را طي نامهاي به اطلاع هيئتمديره سازمان استان رساند، افزود: دکتر منوچهر شيباني هم دو جلسه با حضور اعضاي هيئتمديره سازمان و نماينده شوراي مرکزي سازمان نظام در دفتر خودشان در تهران برگزار کردند و در آنجا همه موارد بررسي گرديد و مشخص شد ايرادي که ما به انتخابات گرفتيم، درست بوده است.

مديرکل راه و شهرسازي خوزستان افزود: سازمان استان ميتواند بعد از آذرماه رئيس و نايبرئيس و اعضاي هيئترئيسه را انتخاب کند.وي با اشاره به اينکه حل اينطور مسائل با دفتر تشکلهاي وزارتخانه است، گفت: آقاي دکتر شيباني از امور حقوقي وزارتخانه استعلام کردند و آنها هم نامه ما را تائيد کرد که ايراد به عملکرد دوستان وارد است و آن انتخاب برابر قانون نبوده است.

مهندس دهقاني افزود: پس از جلسه در دفتر دکتر شيباني، حداقل 5 يا 6 نفر از اعضاي سازمان استان با من صحبت کردند و گفتند الآن متوجه شديم که تصميم مان برابر ضابطه نبوده و ما تابع اظهارنظر سيستم نظارتي هستيم.

وي با اشاره به اينکه اگر کسي قانونمند باشد بايد از قانون تبعيت کند، گفت:  ما به اختلافات داخل هيئتمديره ورود نميکنيم بلکه بر تصميمات و مصوباتشان نظارت داريم و آنها را کنترل ميکنيم.