هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعتــی سازی امــروز مناسـب نیست

گروه گزارش: مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي گفت: وجود تفکر سيستمي و استفاده از افراد متخصص و حرفهاي دو اصل مهم در استفاده از فناوريهاي نوين در حوزه صنعتي سازي ساختوساز در کشور است.

به گزارش پيام ساختمان، منوچهر شيباني در مراسم آغاز به کار ششمين همايش و نمايشگاه صنعتي سازي ساختمان و تجهيزات و فناوريهاي نوين صنعتي سازي ساختمان افزود: تفکر سيستمي فرآيندي است که بايد در تمام اجزاي ساختوساز ساختمانها، موردتوجه قرار گيرد.

دکتر شيباني، ايمني ساختمانها، ارتقاي کيفيت، کاهش زمان و هزينهها را از مزيتهاي صنعتي سازي ساختوساز کشور برشمرد و افزود:روشهاي سنتي ديگر پاسخگوي ساختوساز سالانه يکميليون واحد مسکوني در کشور نيست و بايد از روشهاي مدرن در صنعتي سازي ساختمانها استفاده شود.

وي تصريح کرد: استفاده از روشهاي صنعتي سازي بايد بهگونهاي در کشور رايج شود که با مديريت صحيح، بتواند با شيوههاي قديمي ساخت رقابت کند.

مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي بر ضرورت رعايت اصول اخلاق حرفهاي در نظام ساختوساز کشور تأکيد کرد و گفت: براي جلوگيري از فعاليت افراد فاقد صلاحيت در حوزه ساختوساز کشور نيازمند مبارزه جدي هستيم تا با وجود افراد متخصص در اين حوزه، اخلاق حرفهاي نيز بيشتر مراعات شود.

ساختمانهاي بيکيفيت جاي نگراني دارند

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران نيز، در مراسم افتتاحيه همايش و نمايشگاه صنعتي سازي ساختمان با اشاره به اينکه ساختوساز غيرمجاز درکلانشهر تهران انسانها را آزار ميدهد، گفت: متأسفانه ساختمانهاي مسکوني در شهرها بيکيفيت شدهاند و از اين حيث جاي نگراني وجود دارد.

فريبرز واحدي افزود: بايد با کمک و همت مسئولان جلوي تراکمهاي غيرمجاز را بگيريم و کيفيت زندگي را در شهر تهران افزايش دهيم و براي نسلهاي بعدي زندگي مفرحي فراهم کنيم. وي با اشاره به اينکه در صنعتي سازي ما حق انتخاب نداريم، گفت: ما نياز به توليد مسکن داريم که اين نياز به روشهاي سنتي سازي امکانپذير نيست و بايد به سمت صنعتي سازي و تکنولوژيهاي روز دنيا برويم.

واحدي تصريح کرد: مصالحي که در صنعتي سازي امروز ما استفاده ميشود بههيچعنوان مناسب اين صنعت نيست و کمتر از 40 درصد صنعتي سازي وجود دارد. وي خاطرنشان کرد: صنعتي سازي در کشور از يک دهه اخير شروعشده و شرکتکنندگان در اين نمايشگاه بايد بتوانند همانند کشورهاي پيشرفته صنعتيسازي را ارتقاء دهند.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران گفت: افزايش ساختوسازها و کاهش سرانه فضاي سبز با توجه به وجود افراد فاقد صلاحيت در حوزه ساختوسازهاي شهري در کلانشهر تهران آزاردهنده و سبب کاهش کيفيت سطح زندگي در اين ابرشهر شده است.

فريبرز واحدي افزود: در حالي در دهههاي اخير بحث صنعتي سازي را شنيدهايم که عملاً در اين حوزه کاري نکردهايم، هرچند صنعتي سازي در حوزه ساختوساز يک امر اجتنابناپذير شده است. وي تصريح کرد: ضوابط و مقررات خاصي در حوزه صنعتي سازي ساختمانها نداريم درحاليکه نسل جوان کشور نيازمند مسکن است و بايد صنعتي سازي در تمام جنبههاي طراحي و توليد ساختمانها مورد توجه جدي قرار گيرد.

واحدي يادآور شد: هرچند ادعا ميشود 40 درصد ساختوسازها در کشور بهصورت صنعتي سازي انجام ميشود اما هنوز هم شاهد هيچ پيشرفتي در اين زمينه نيستيم زيرا عمر ساختمانهاي ما حدود 20 سال است درحاليکه با صنعتي سازي بايد عمر مفيد ساختمانها به 60 تا 70 سال افزايش يابد.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران سهم 40 درصدي را در صنعتي سازي ساختمانها بسيار کم دانست و گفت: صنعتي سازي در کشور بايد به بيش از 60 درصد افزايش يابد تا شاهد ساختمانهاي مقاوم، ايمن و مستحکم با عمر مفيد بيشتر باشيم.

صنعتي سازي در ابتداي راه است

در ادامه مراسم افتتاحيه همايش و نمايشگاه صنعتي سازي ساختمان، رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به اينکه هرساله اين نمايشگاه توسط انجمن انبوهسازان استان تهران برگزار ميشود، گفت: در اين نمايشگاه سعي ميکنيم به عرضه کالاهاي متنوع و صنعتي سازي بپردازيم.

حسن محتشم افزود: تمامي کالاهاي شرکتکنندگان و توليدکنندگان در اين نمايشگاه مورد ارزيابي قرار ميگيرندوانبوهسازان و برگزارکنندگان نمايشگاه تلاش ميکنند تا براي عرضه هر چه بيشتر کالاهاي صنعتي سازي، کيفيت را افزايش دهند.

محتشم خاطرنشان کرد: در حال حاضر گامهاي ابتدايي صنعتي سازي را بر ميداريم اما در اين راه بايد هرساله تلاش خود را دوچندان کنيم.

راهي جز صنعتي سازي نداريم

رئيس سازمان نظام کارداني ساختمان نيز با اشاره به اينکه هيچ راهي جز صنعتي سازي ساختمان نداريم ،گفت: صنعتي سازي ساختمان عليرغم اينکه موجب افزايش قيمت تمامشده واحد مسکوني ميشود اما نقش مؤثري در کاهش قيمت مصرف انرژي و افزايش عمر ساختمان دارد.

مهدي مؤذن افزود: اين نمايشگاه فرصت مناسبي ايجاد ميکند تا با آخرين روشها و تکنولوژي هاي روز دنيا آشنا شويم.

مسکن مهر به صنعتي سازي کمک کرد

رئيس سابق کانون سراسري انبوهسازان در افتتاحيه ششمين نمايشگاه صنعتي سازي ساختمان گفت: مسکن مهر فرصت خوبي براي صنعتي سازي فراهم کرد و توسعه آن به تأمين ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز و سرمايه کافي اوليه نياز دارد.

ايرج رهبر در خصوص توسعه بيشتر صنعتي سازي در کشور پيشنهاد داد: دولت و بخش خصوصي همکاري نزديکتري داشته باشند تا امکان فعاليت هر چه بيشتر اين بخش در صنعتي سازي ساختمان فراهم شود.

وي افزود: با توجه به آمار بانک مرکزي، ميزان سرمايهگذاري در بخش مسکن از 38 درصد در سال 85 به 44 و سهدهم درصد در حال حاضر رسيده که رقم قابلتوجهي است و نشان ميدهد که نزديک به 50 درصد از سرمايه کشور را بخش مسکن به خود اختصاص ميدهد.

ايرج رهبر ادامه داد: اين ميزان سرمايهگذاري اهميت بالاي بخش مسکن و لزوم توجه هر چه بيشتر مسئولان به اين بخش را نشان ميدهد تا اين سرمايه عظيم ملي بهصورت مناسب و بدون هدررفت به کار گرفته شود.

وي صنعتي سازي مسکن را از گامهاي مؤثر در استفاده بهينه از اين سرمايهگذاري دانست و گفت: هرچند سالهاي اخير صنعتي سازي در کشور رشد داشته، اما کافي نبوده و صرفاً در بخشهاي سازهاي متمرکز شده است.

ايرج رهبر با بيان اينکه صنعتي سازي نهتنها در بخش سازهاي بلکه بايد در تمامي بخشهاي مسکن مدنظر قرار گيرد، گفت: در کشورهاي غربي آلبومي از انواع ساختمانهاي صنعتي با معماريهاي متنوع را در اختيار متقاضي قرار ميدهند و در طول سه ماه خانه وي آماده و صفر تا صد آن به محل موردنظر بهصورت پيشساخته حمل و نصب ميشود؛ بدون اينکه اتلاف وقت يا مزاحمتي براي ديگران داشته باشد.

جبران مافات با صنعتي سازي

دبير ششمين نمايشگاه صنعتي سازي ساختمان گفت: صنعت ساختوساز يکي از مهمترين بخشهاي اقتصاد کشور محسوب ميشود و با توليد صنعتي نهتنها شاخصهاي پايه يعني منابع، زمان و کيفيت مديريت ميشود بلکه شاخصهاي اساسي نظير ايمني، پايداري و مصرف بهينه انرژي تحقق مييابد.

امير مازيار شاکري با اشاره به اينکه در 10 ساله آينده بايد واحد مسکوني زيادي درکشورساخته شود، گفت: اين نياز ما به واحدهاي مسکوني با ساختوساز به روش سنتي امکانپذير نميشود بلکه تنها با صنعتي سازي ميتوانيم اين تعداد واحد مسکوني را بسازيم.