هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

باغ سیب البرز ملی می شود؟

شوراي عالي معماري و شهرسازي تصويب کرد: ملي کردن وضعيت باغ سيب البرز در هيئت دولت مطرح و جوانب موضوع را بررسي کند.

معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي در نامهاي به استاندار و رئيس شوراي برنامهريزي و توسعه استان البرز اعلام کرد: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 14/7/1393 پس از استماع گزارش درباره باغ سيب کرج مقرر داشت: در طي چهار هفته پس از تاريخ مصوبه دو اقدام بهطور همزمان به شرح زير پيگيري شده و نتيجه اين اقدامات جهت اخذ تصميم نهايي در صحن شورا ارائه گردد.

1- هيئتي مرکب از اعضاي شوراي عالي، نماينده وزارت کشور، نماينده وزارت راه و شهرسازي و نماينده سازمان حفاظت محيطزيست طي مذاکره با رئيس بنياد مستضعفان موضوع توافق درباره نحوه استفاده از اراضي باغ با حفظ کاربري فضاي سبز و باغ عمومي و استقرار کاربريهاي سازگار و عمومي را بررسي نمايند.

2-  رئيس شوراي عالي موضوع ملي کردن باغ سيب را در هيئت دولت مطرح و جوانب موضوع را بررسي کنند.