هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کشف ساختارهای معماری تاریخی در شمی

ادامه کاوشهاي باستانشناسي در منطقه کل چندار شمي ايذه باعث کشف ساختارهاي معماري تاريخي گسترده زيرزميني در اين منطقه شد.

«جعفر مهرکيان» باستانشناس و سرپرست ايراني گروه باستانشناسي با اعلام اين خبر گفت:«با سازههاي معماري نويافته در کاوشهاي باستانشناسي کاوش گاه کل چندار شمي، اين دره باستاني را بايد مدرسه معماري سازههاي سنگي خشکهچين بي ملات دانست .

وي افزود:« در اين فصل از کاوش که پژوهشهاي باستاني برشناسايي سازههاي معماري در کارگاههاي بالا و پايين جاده دلي آب غاز متمرکزشده است به ساختارهاي معماري گسترده زيرزميني دستيافتهايم که با سنگهاي بزرگ غيربومي و داراي مقاومت بسيار بيشتر که از راه دور به اين جايگاه باستاني آورده شده،ساختهشده است».

به گفته اين باستانشناس کشف جديد از هوشمندي و تجربه بوميان در چگونگي کاربرد مصالح بوم آورد و يا مقاوم غيربومي شهرسازي در کوههاي بختياري حکايت ميکند.

 مهرکيان با پيشنهاد ايجاد پارک باستاني در شمي افزود:کاوش گاه باستانشناسي شمي چشمانداز روشني از اهميت اين جايگاه ارزنده را پيش روي ميگذارد که تا حدودي عطش سيريناپذير اطلاعات درباره گذشته باستاني اين مرزوبوم را فرو مينشاند.