کشف ساختارهای معماری تاریخی در شمی

شمار نشریه : 196

ادامه کاوشهاي باستانشناسي در منطقه کل چندار شمي ايذه باعث کشف ساختارهاي معماري تاريخي گسترده زيرزميني در اين منطقه شد.

«جعفر مهرکيان» باستانشناس و سرپرست ايراني گروه باستانشناسي با اعلام اين خبر گفت:«با سازههاي معماري نويافته در کاوشهاي باستانشناسي کاوش گاه کل چندار شمي، اين دره باستاني را بايد مدرسه معماري سازههاي سنگي خشکهچين بي ملات دانست .

وي افزود:« در اين فصل از کاوش که پژوهشهاي باستاني برشناسايي سازههاي معماري در کارگاههاي بالا و پايين جاده دلي آب غاز متمرکزشده است به ساختارهاي معماري گسترده زيرزميني دستيافتهايم که با سنگهاي بزرگ غيربومي و داراي مقاومت بسيار بيشتر که از راه دور به اين جايگاه باستاني آورده شده،ساختهشده است».

به گفته اين باستانشناس کشف جديد از هوشمندي و تجربه بوميان در چگونگي کاربرد مصالح بوم آورد و يا مقاوم غيربومي شهرسازي در کوههاي بختياري حکايت ميکند.

 مهرکيان با پيشنهاد ايجاد پارک باستاني در شمي افزود:کاوش گاه باستانشناسي شمي چشمانداز روشني از اهميت اين جايگاه ارزنده را پيش روي ميگذارد که تا حدودي عطش سيريناپذير اطلاعات درباره گذشته باستاني اين مرزوبوم را فرو مينشاند.