هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرمت آثار تاریخی اردبیل اعتبار نیاز دارد

معاون مديرکل ميراث فرهنگي استان اردبيل درباره حفاظت از آثار تاريخي اين شهر در برابر بارندگيهاي اخير گفت: بناهايي که پيشازاين مرمت و ايزوگام شدهاند در حال استفاده و بهرهبرداري هستند و مشکلي ندارند.

منصور عاليقدر افزود: برخي از آثار هم در حالت کارگاهي و بهصورت پروژههاي فعال هستند و هنوز عمليات مرمت آنها تکميلنشده است که براي اين بناها سعي شده با استفاده از وسايل مناسب مانند سايبان و ايرانيت از آنها در برابر بارش برف و باران محافظت کنيم.

وي درباره اينکه چه زماني مرمت پروژههاي کارگاهي تمام ميشود، تصريح کرد: مرمت کلي اين کارگاهها به اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي برميگردد و با توجه به اينکه هر پروژهاي يک برآورد اوليه دارد و زمانبندي کارگاهي آن انجام شده است، هر اندازه که اعتبار به آن اختصاص داده شود مرمت صورت ميگيرد. بنابراين مجبوريم تا تأمين اعتبار نهايي، اين شيوه حفاظت از بناهاي کارگاهي را ادامه دهيم.

عاليقدرخاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان اردبيل 45 کارگاه فعال داريم و ديگر آثار تاريخي شامل بقعههاي متبرکه، مساجد و امامزادههاست که همه آنها مرمتشدهاند.