هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فلاش تانك

بوي بد چاه دستشويي و ظرفشويي و حمام بسيار مشمئزکننده است. خيلي اوقات، آدم نميداند چه طوري بايد از شر اين بوهاي مزاحم خلاص شود؛ بويي که اگر دوامش در خانه طولاني شود، قطعاً تمام اعضاي خانواده را آزار ميدهد. متخصصان مهندسي محيطزيست درباره زواياي پيدا و پنهان همين مسئله اظهارت زيادي دارند. ازجمله آنکه وقتي فاضلاب وارد چاه ميشود، بعد از گذشت مدتي، ميکروارگانيسم هاي بي هوازي موجود در چاه شروع به تجزيه آن ميکنند و درنتيجه اين فرآيند، گازهايي مثل آمونياک، متان و هيدروژن سولفوره که به گازهاي سپتيک معروف هستند، توليد ميشوند. اين گازها کمکم از چاه بالا ميآيند و بوهاي نامطبوعي مانند بوي تخممرغ گنديده در فضاي توالت پخش ميکنند. حالا اگر مانعي در کف سنگ توالت قرار داده نشود، اين گازهاي نامطبوع بهسادگي باعث بدبو شدن محيط ميشوند.

درحاليکه اگر با هر بار استفاده از توالت، چند بار در طول روز فلاشتانک دستشويي کشيده و آب درون سيفون تازه شود، ديگر جاي نگراني براي وجود بوهاي نامناسب در فضاي دستشويي نيست.در ادامه سلسله مطالب نشريه پيام ساختمان تحت عنوان "کالاي برتر"، در اين شماره انواع فلاشتانک را بررسي ميکنيم. لازم به ذکر است: مطالب عنوانشده اظهارات فعالان توليد و توزيع اين محصول بوده و نظر نشريه پيام ساختمان نيست؛ ضمن اينکه از اظهارنظر مخاطبان و منتقدان استقبال خواهيم كرد.

 مكانيزم فلاشتانک

فلاشتانک مکانيزمي است که براي گردآوري و رهاسازي يکباره آب بهمنظور شستن و با خود بردن مدفوع يا ديگر اشياء در يک توالت يا محوطه صنعتي استفاده ميشود. مکانيزم هوشمندانه آن بر اين اساس است که با کشيدن ضامن، درپوش که با وزن آب تانک مسير خروج را مسدود کرده بود، آزاد ميشود و پس از جدايي، شناور متصل به درپوش، آن را از مجرا به بالا نگاه ميدارد تا آب مخزن به اتمام برسد و درپوش دوباره روي مجرا قرار گرد .حال سطح آب شروع به بالا رفتن ميکند و مکانيزم ديگري آب ورودي به مخزن را قطع ميکند تا از سرريزشدن آن جلوگيري کند.

حال فلاشتانک آماده است تا دوباره با فرمان ضامن عمل کند. ارتفاع مخزن آب، انرژي لازم را فراهم ميآورد. لوله قطور که حداقل افت انرژي را دارد اين انرژي را بهصورت جنبشي در محل موردنظر تخليه ميکند.در کل هدف اين است که حجم زياد آب در زمان کاهش فشار آب فراهم شود.      

لوازم بهداشتي ايمن آب (زرفام)

پيام حجتي، يک فروشنده لوازم بهداشتي ساختماني درباره اين محصول گفت: آبشويه انواع مختلف دارد ضمن آنکه داراي کاربردهاي متفاوتي است. فلاشتانکها شامل: دو زمانه، نياز، اتوماتيک، توکار، تاپ، خارجي و ...

فلاشتانکهاينياز: فلاشتانکهاي نياز مجهز به شناور آسانسوري است که در اين شناور از آخرين تکنولوژي روز جهت آبگيري سريع ، بدون صدا و ساده بودن تنظيم ليتراژآب، حتي توسط افراد غيرمتخصص امکانپذير است.

فلاشتانک اتوماتيک: نوع ديگري از فلاشتانکها فلاشتانک اتوماتيک بوده که اين نوع فلاشتانکها با باز شدن در سرويس بـهـداشـتـي بهصورت اتوماتيک شروع به کار نموده و اتوماتيک به  ميزان معين مخزن آب را تخليه ميکند.

آبشويه توکار: نوعي از آبشويه است که مخزن آن در ديوار قرار گرفته و دکمه تخليه آب فلاشتانک توکار در ديوار تعبيهشده و مناسب براي برخي از مکانها و ارگانهاست.

حجتي به خريداران توصيه ميکند: اگرچه در بازار برندهاي مختلفي از فلاشتانکها موجود است، اما خريداران بايد دقت داشته باشند که در ظاهر شايد مارکهاي متفرقه هم فرقي با برندهاي معروف نداشته باشند اما پس از استفاده تازه متوجه ميشوند که چه کلاهي بر سرشان رفته است. وي افزود: قيمت فلاشتانکهاي موجود در بازار شيرآلات از  400 هزار تا 700 هزار تومان به فروش ميرسد.

پايدارمنش، فروشنده لوازم بهداشتي ساختمان در خصوص عملکرد اين محصول گفت: فلاشتانکهاي دو مرحله (کممصرف) حدود سه تا شش ليتر آب در هر بار استفاده مصرف ميکنند. اين فلاشتانکها حجم آب کمتري را با فشار در هر بار تخليه آزاد ميکنند.وي افزود: در نوع ديگري از فلاشتانکها موسوم به "فلاشتانکهاي تحتفشار"، آب ورودي به آنها به محبوس شدن هواي داخلي فلاشتانک منجر ميشود و پر شدن آن تا يکسان شدن فشار هوا و آب ورودي ادامه خواهد داشت. در هنگام تخليه هواي متراکم شده، آب را با فشار به سمت خروجي هدايت ميکند.

وي درباره نشتي فلاشتانک به مصرفکنندگان توصيه کرد: اگر فلاشتانک داراي نشتي بود، ميتوانيد با افزودن مواد رنگي به آب داخل فلاشتانک، نشتي آن را شناسايي کنيد. فلاشتانکهايي که نشتي دارند، آب را به داخل کاسه توالت هدر ميدهند. مواد رنگي اضافهشده با آب، ظرف مدت 30 دقيقه از محل نشت پديدار ميشود.

از پايدارمنش درباره انتقادات اخير مصرف بالاي آب در اين محصول پرسيديم .وي در اين باره گفت: فلاشتانکهاي معمولي در هر بار استفاده 13 ليتر آب مصرف ميکنند و اين مقدار معادل حدود 9 بطري نوشابه 1.5 ليتري است. درصورتيکه فلاشتانکهاي کممصرف اين مقدار را به شش ليتر (چهار بطري نوشابه 1.5 ليتري و بيش از نيمي از مصرف فلاشتانکهاي معمولي) کاهش ميدهند.

وي افزود: يک راهکار آسان براي صرفهجويي 50 درصدي در مصرف وجود دارد بدينصورت که ميتوان حجم فلاشتانکها را با قرار دادن يک جسم حجيم مانند بطري پرشده از آب، کيسه کاهنده حجم فلاشتانک و حتي قطعهاي آجر پيچيده شده در لفاف پلاستيکي در آنها کاهش داد و از هدر رفت آب جلوگيري کرد. اين اجسام بايد بهگونهاي در داخل فلاشتانک قرار گيرد تا اختلالي در سازوکار آن ايجاد نکند.