هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سيستم هاي تاسيساتي بايد با عمر ساختمان برابري کند مردم به توليدات داخلي تعصب ندارند

مدتهاست که بازار توليد تأسيسات داخلي کساد است. مردم نسبت به استفاده از توليدات ملي تعصب ندارند و کالاي خارجي بيکيفيت را به محصولات ايراني با کيفيت ترجيح ميدهند.  نبود تعصب مردم نسبت به برتري توليدات کشورمان از مهمترين دغدغههاي فعالان صنعت تأسيسات در سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي تأسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي بود که به گفته آنها نياز به فرهنگسازي، توليد محوري و مارکتينگ مناسب دارد.

يکي از فعالان شرکتهاي بخش خصوصي در طراحي و ساخت تجهيزات تهويه مطبوع، در اشاره به وضعيت رکود فعالان اين صنعت به خبرنگار پيام ساختمان گفت: با توجه به اينکه اقتصاد بهصورت کلان وارد رکود ميشود طبيعتاً شرکتهاي خرد هم تابع اين شرايط هستند. اما ما بهعنوان يک فعال بخش خصوصي رويکرد جديدي را از سال گذشته آغاز کرديم و با بهرهگيري از تکنولوژيهاي روز دنيا، با ايجاد تغييرات در سياستهاي طراحي و توليد، طراحي و ساخت محصولات جديدي را در دستور کار قرار داديم که بيشتر قابلاستفاده در واحدهاي کوچک باشد.

بايرامي افزود: لزوم افزايش ارتقاي سطح کيفي توليدات و ايجاد شرايط رقابت با کالاهاي خارجي ازجمله رويکردهايي بود که براي تحقق آن تلاش زيادي انجام داديم، در اين زمينه توانستيم با راهاندازي آزمايشگاههاي مختلف تست محصول، امکاناتي بيش از سازمان ملي استاندارد را در اختيار بگيريم. اما تجهيز آزمايشگاههاي ما نشانگر اين است که امکان ايجاد چنين آزمايشگاههايي در توان سازمان ملي استاندارد نيست درنتيجه ما خود اين فضا را فراهم کرديم.

بهينهسازي به نفع دولت و صنعت است

وي با اشاره به رويکرد سياستهاي جديد دولـت در بـهينهسـازي مــصرف انرژي و تغيير سيستمهاي صنعتي در اين راستا، توضيح داد: اين تغييرات در سيستمهاي ما نيز لحاظ شده است. اشـکال موجـودايـن اسـت کـه شايد در بعد کـلان نتـوانيم مصرف را کـنترل کنيم، امـا بـاايـنحـال، اگر اين سياست کلان و صحيح پشتيباني شود هم به نفع کشور و هم به نفع صنايع تأسيسات داخلي است.

اين فعال بخش خصوصي در سيستمهاي تأسيساتي، در انتقاد مصرفکنندگان از تفاوت قيمت کالاهاي ساختهشده بر مبناي بهينهسازي مصرف انرژي گفت: بههرحال استفاده از محصول با کيفيت قيمت بيشتري دارد اما اين اقدام هزينهبر نيست زيرا به دليل بهرهمند شدن از مزاياي آن در درازمدت، نوعي سرمايهگذاري در ساختمان است.

 

 

نبود تعصب مردم نسبت به محصولات داخلي

بايرامي گفت: بزرگترين دغدغه من بهعنوان يک مدرس دانشگاه و فعال در اين صنعت نبود تعصب مردم نسبت به محصولات داخلي است، درحاليکه محصولات ايراني ازنظر تکنولوژي ساخت، طراحي و کيفيت نهتنها با محصولات خارجي برابري ميکند بلکه بعضاً در مقايسه با برخي کشورها نظير چين اصلاً قابلمقايسه نيست.

وي همچنين با اشاره به وضعيت فعلي رکود ميان فعالان صنعت و راهکارهاي آن گفت: معتقدم تنها راهحل مشکلات اقتصادي فعلي ايجاد اقتصاد آزاد و بهرهگيري از آن است،زيرا در چنين شرايطي قيمتها نيز توسط عرضه و تقاضا تعيين ميشود، درنتيجه توليدکنندگان براي ارتقاي کيفي محصولاتشان و بالا رفتن قدرت رقابت در بازار تلاش ميکنند و همين مسئله به بهبود کيفي محصولات و کاهش قيمتها کمک ميکند.

اين استاد دانشگاه افزود: اگر دولت ميخواهد واردات را آزاد کند بايد از توليدات داخلي هم حمايت کند، درحاليکه ارائه تسهيلات و پشتيبانيها به واردکننده برابر با وضعيت توليدکننده نيست.

سازمانهاي دولتي اجناس ارزان ميخرند

بايرامي با اشاره به رويکرد مثبت دولت جديد و ابلاغيه به سازمانهاي ذيربط مبني بر اولويت دادن به فعالان توليدکننده داخلي، گفت: نبايد فراموش کرد حمايت از توليد داخلي به اين معناست که كالاي ساخت داخل بايد از لحاظ کيفيت و کميت قانعكننده باشد.

اين فعال تأسيساتي همچنين با انتقاد از اينکه در اقتصاد ما که بالاي 70 درصد آن، دولتي است سازمانها خود اجناس ارزان تهيه ميکنند، گفت: عمر مفيد براي سيستمهاي تأسيساتي ساختمان بايد با عمر يک ساختمان برابري کند، اما الآن در بازار ساختوساز اغلب برندهاي چيني باکيفيت و قيمت پايين عرضه ميشوند و بعد از دو سال نياز به تعويض پيدا ميکنند.

مارکتينگ ضعيفي داريم

اين مدرس دانشگاه افزود: راهکار خروج از شرايط فعلي اين است که به توسعه صادرات و علمي شدن توليد روي بياوريم. متأسفانه اغلب مديران ايراني دانش فني بهروزي ندارند، درحاليکه ما به لحاظ دانش فني و مهندسي و دستگاهها و تجهيزات چيزي کم نداريم اما مارکتينگ ضعيفي داريم، بنابراين راهکار نجات شرکتهاي ايراني توجه درست به بازاريابي است؛ فرايندي که قبل از توليد شروع و تا بعد از توليد ادامه دارد.

بايرامي در ادامه به راهکار ديگري اشاره کرد و گفت: بايد دست از سر بازارهاي ايراني برداريم و براي رقابت به سمت بازارهاي خارجي و بزرگتر حرکت کنيم که يکي از دستاوردهاي آن آشنايي به علم روز دنياست. دستاورد ديگر اين است که احتمال شناخته و ديده شدن ما بيشتر ميشود که با اين اتفاق، پيشنهادات ، مذاکرات و سرمايهگذاريهاي مشترک براي توليد با خارجيها افزايش مي يابد.