نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زاهدان ميزبان بزرگترين نيروگاه خورشيدي خاورميانه

عضو هيئترئيسه انجمن علمي انرژي بادي ايران گفت: بزرگترين و نخستين نيروگاه مگاواتي فتوولتائيك ايران و خاورميانه با قدرت 20 مگاوات بهزودي در هشت کيلومتري جاده گوربند زاهدان احداث ميشود.

غلامرضا سرگلزايي با بيان اينکه اين نيروگاه به همت بانک صنعت معدن و حمايتهاي استاندار سيستان و بلوچستان و مديران ارشد برق منطقهاي استان احداث ميشود، افزود: در اين نيروگاه از فناوري و سامانههاي بسيار پيشرفته اروپايي استفاده ميشود.

وي مشخصات فني نيروگاه 20 مگاواتي خورشيدي زاهدان را پس از بررسيهاي انجامگرفته نظير مطالعات جامع تابش سولار در اقليم منطقه زاهدان، ماژول و اينورتر مناسب انتخابشده و با استفاده از نرمافزارهاي خاص valentine ، بهکارگيري حداقل 40 دستگاه اينورتر 500 کيلوواتي، پنل هاي 245 واتي به مجموع 81,630 پانل به ابعاد 1. 615×983 سانتيمتر بهصورت عمودي دو رديفه با فاصله رديفهاي 23/5 متر ذکر کرد.

مجري طرح نيروگاههاي بادي خورشيدي سيستان و بلوچستان اقدامات انجامشده براي ساخت اين نيروگاه را تاکنون، دريافت مجوز امکانسنجي از وزارت نيرو، دريافت مجوز زيستمحيطي، جانمايي و مراحل تکميلي دريافت حداقل50 هکتار زمين سايت، اقدام براي دريافت مجوز اتصال به شبکه برق استان، تهيه مستندات فني اقتصادي، تأمين منابع مالي تهيه تجهيزات و برنامه زمانبندي اجراي عمليات طرح بيان کرد.

سرگلزايي گفت: با برنامهريزيهاي انجامشده مرحله نخست اين طرح در مدت يک سال بعد از آغاز و مرحله دوم طرح در دو سال به بهرهبرداري خواهد رسيد.

عضو هيئترئيسه انجمن علمي انرژي بادي ايران خاطرنشان کرد: عدم ايجاد آلايندگي صوتي، نياز نداشتن به شبکه برق سراسري، عدم نياز به آب براي توليد برق، صرفهجويي در هزينههاي انرژي و عمر زياد و نياز کم به تعمير و نگهداري را از مهمترين مزاياي سيستمهاي برق خورشيدي بيان کرد.