هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعت نمایشگاهی ایران جـــوان است

اين يک واقعيت است که اقتصاد ايران در مسير رشد و توسعه ملي به صنعت نمايشگاهي نياز دارد و تأثير غيرقابلانکار آن بر تجارت در تمام حوزهها بهويژه صنعت کشور را نميتوان انکار کرد، اما کارشناسان ميگويند ما در کشورمان خيلي روي اين برنامهريزيها حساسيت نشان ندادهايم درحاليکه صنعت نمايشگاهي ما ميتواند بسيار حرفهاي و پيشرفتهتر شود.به نظر ميرسد بسياري از غرفه داران حاضر در نمايشگاه تأسيسات هنوز به اين تفکر نرسيدهاند که نمايشگاه محل نمايش است نه محل فروش کالا و اجناس! در زمان برگزاري اين نمايشگاه فرصت کوتاهي دست داد تا با رئيس ستاد برگزاري سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي تأسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي گفتگويي انجام دهيم. دکتر عبدالکريم جلالي نمايشگاه را مهمترين عامل در حوزه کسبوکار و رونق اقتصادي ميداند.

درباره برگزاري اين نمايشگاه و اهميت تأسيسات در ايران توضيحاتي بيان کنيد

حدود 70 سال از عمر تأسيسات ميگذرد، اين اتفاق مهمي است که شايد خيلي از صنايع داخلي سابقه 10 تا 20 ساله دارند. اين 70 سال متکي به نيروهاي دانشگاهي و تحصيلکرده بوده و اين خود عامل تأثيرگذار ديگري است که باعث شد به گستردگي اين بيانجامد، بهطوريکه در تمامي حوزههاي صنعت ساختمان ردپايي از اين صنعت وجود دارد. درنتيجه ما هماکنون علاوه بر نيروهاي متخصص و تحصيلکرده و باتجربه، شرکتهايي داريم که سالها در اين صنعت به ساختار توليدي رسيدهاند.بيشترين مصرفکننده تأسيسات صنعت ساختمان است اما بسياري از صنايع ديگر هم به محصولات و خدمات اين صنعت نيازمندند و از آن بهرهبرداري ميکنند، صنايعي مثل: پالايشگاهها، نيروگاهها، صنايع غذايي و نساجي و.... هرجايي که ساختمان ساخته ميشود و صنعتي ورود ميکند.

پس اين بخش، داراي ساختاري استراتژيک است و هر زمان فعال و پويا باشد نشاندهنده اين است که ساير صنايع هم در ايران فعاليت جدي دارند. بهعنوانمثال کاربرد صنعت تهويه که در تونلها، بيمارستانها و معادن با گستردگي زياد سرويس و خدمات ارائه ميدهد، از اين نوع است.

چند کشور در اين نمايشگاه شرکت کردهاند و آيا ظرفيتي بيش از اين هم براي حضور وجود دارد؟

مجموعاً فضاي از پيش تعيينشده ما 20 درصد افزايش پيدا کرد، اگرچه قابليت افزايش تا 50 درصد بيشتر از اين ظرفيت را هم داشتيم ولي فضايي براي واگذاري وجود نداشت، نهتنها براي بيش از 100 شرکت فضا نداشتيم، بلکه مجبور شديم متراژ غرفه برخي از شرکتهاي حاضر در نمايشگاه را کم کنيم تا پوششدهنده تعداد بيشتري باشيم. الآن حدود 615 شرکت حضور دارند که از اين تعداد 430 شرکت ايراني و مابقي از کشورهاي اروپايي و آسيايي هستند.

در حال حاضر فضاي رقابتي صنايع و بهطورکلي بازار ايران را در دنيا چطور ارزيابي ميکنيد؟

هماکنون فضاي کسبوکار بسيار اميدوارکننده شده و قطعاً شرکتهاي خارجي با جديت بيشتري در بازارهاي ايران شرکت ميکنند. بايد بگويم شرکتهاي خارجي بيشتري تمايل به حضور

در اين نمايشگاه داشتند و پيشتر ثبتنام اوليه را هم انجام دادند. در صورت تعديل شرايط تحريم ،ميتوانيم ادعا کنيم سال آينده يکي از قطبهاي نمايشگاهي بزرگ در دنيا خواهيم بود.

در خصوص فعاليت ايران در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي وضعيت را چطور ارزيابي ميکنيد؟

حضور شرکتهاي خارجي در نمايشگاههاي ايران از دو منظر انتقال تکنولوژي و ايجاد بازار براي صدور خدمات فني و مهندسي بسيار تأثيرگذار است. همين الان خيلي از شرکتها، صدور خدمات فني مهندسي را چه در بازار ايران و چه در بازارهاي اطراف در کنار فروش محصولات خود دارند و دفاتر زيادي نيز در کشورهاي اطراف وجود دارند که کار خدمات فني و مهندسي آن با برند شرکت ايراني انجام ميشود.

به نظر ميرسد بسياري از شرکتکنندگان به باور نمايش محصولات در چنين فضايي نرسيدهاند و بيشتر به فروش کالا ميانديشند؟

بايد باور کنيم که صنعت نمايشگاهي در ايران جوان است و به نسبت کشورهاي اروپايي که 100 سال سابقه  برگزاري نمايشگاه دارند ما سابقه کمتري داريم  و در اين سابقه کم، بخشي از آن نيز تازه در اين سالها به  اين بالندگي رسيده است. ضمن آنکه اين مجموعه متنوع صنعت نمايشگاهي با اين ميزان تنوع و گستردگي موضوعات در کشور سابقه طولاني ندارد و حدود 14 تا 15 سال برگزاري نمايشگاهي بااينهمه تنوع جديتر شده است. بنابراين معتقدم فرهنگ حضور نمايشگاهي زمان ميبرد تا همه شرکتهاي ايراني به دانش استفاده و بهرهبرداري  از نمايشگاه  دست پيدا کنند، که اين موضوع خود به تجربه حضور بيشتر ايرانيها در نمايشگاههاي خارجي و مشاهده رقبا بر ميگردد.

انتقادي همواره به برگزاري نمايشگاهها وجود دارد مبني بر اينکه کمتر به نشستها و گردهماييهاي علمي در دل اين رويدادها پرداخته ميشود، نظر شما چيست؟

 من قبول ندارم که شرکتهاي حاضر بخش علمي ندارند، اتفاقاً در اين نمايشگاه  اغلب غرفههاي با متراژ بزرگ فضاي آموزشي و کارگاه دارند و روزانه 4 تا 5 برنامه آموزشي برگزار ميکنند. درست مثل کشورهاي خارجي ولي وضعيت در حال رشد است. مطمئنيم که در اين نمايشگاه، اين بخش غالب بوده است. حتي خود ما بهعنوان ستاد برگزاري، مکرراً از شرکتها درخواست ميکنيم در اين حوزه ورود کرده و فعاليت داشته باشند. ما هم با اين انگيزه اطلاعرساني و کمک ميکنيم تا موضوع براي آنها فرهنگسازي شود.

همچنين برگزاري همايش علمي و کارگاههاي آموزشي را در طول برگزاري نمايشگاه همواره در برنامه کاريمان داريم ضمن آنکه در کنار همه اين موضوعات امسال يک همکاري با دانشگاه صنعتي شريف و برگزاري همايش ملي تهويه بهداشتي و صنعتي هم داشتيم. همزمان با اين رويداد 30 کارگاه تخصصي روز با حضور مدرسان و شخصيتهاي بزرگ علمي پيشبيني کرديم. بنابراين ما نگاه کاملاً علمي به نمايشگاه داريم که بسيار تأثيرگذار و کاربردي است و ميتواند  جايگاه  علمي  ما را نيز در اين  حوزه، در دنيا و منطقه تثبيت کند.

آيا اين نمايشگاه شاخصههاي ديگري نيز دارد؟

قطعاً، شاخص ديگر در اين حوزه عضويت اين شرکت نمايشگاهي در اتحاديه جهاني نمايشگاهها (UFI) است. اين امر نشاندهنده اين است که نمايشگاه از سطح کيفي قابل قبولي برخوردار است. البته نمايشگاه تأسيسات تهران، يکي از نمايشگاههايي است که در تهران داراي اين تأييديه جهاني است، ضمن اينکه از 5 شرکت موجود در تهران که عضو اين اتحاديه جهاني هستند 3 شرکت متعلق به ماست.

مهمترين دغدغه شما بهعنوان يک مدير باتجربه که هرساله نمايشگاههاي بزرگي برگزار ميکنيد چيست؟

بزرگترين دغدغه من اين است که مشارکتکننده در نمايشگاه براي انتفاع من حضور پيدا نکرده باشد بلکه من براي انتفاع او تلاش کرده باشم يعني رسيدن به منفعت عام. از هر نظر تلاش کرديم تا کار قابل قبولي ارائه شود خستگيهاي ما را بازديدکننده و غرفه داراني که از ساعت 8 صبح  پشت درهاي نمايشگاه ايستادهاند به درميکنند.

همچنين اينکه بعد از چندين ماه تلاش احساس ميکنيم که خوشبختانه فضاي اقتصادي و تجاري خوبي براي مشارکتکنندهها ايجادشده و اميدواريم به عقد قراردادهاي تجاري منجر شود و مشارکتکننده به منفعت اقتصادي برسد و باشد همانگونه که ما هدفگذاري کرديم، يک سال پررونق اقتصادي براي شرکتکنندهها باشد.