نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزايش وام گره مسکن را باز می کند

رئيس سابق کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، اقدام اخير وزير راه و شهرسازي در افزايش وام مسکن را مثبت ارزيابي کرد و گفت: دولت با افزايش وام،گام بلندي براي خانهدار شدن طبقات محروم جامعه برداشت و به حل مشکل مسکن مردم کمک کرد.

 علياکبر آقايي مغانجويي با بيان اينکه افزايش وام مسکن ميتواند گره مسکن را باز کند،گفت: اعطاي وام با سود پايين ميتواند تعادل را در عرضه و تقاضاي مسکن حاکم سازد. وي افزود: حرکت ارزشمند دولت بدون ترديد ميتواند افراد با پسانداز اندک را نيز صاحب مسکن نموده و با ثابت نگهداشتن قيمت مسکن و جلوگيري از افزايش صعودي آن نقش مؤثري در خانهدار شدن مردم ايفا کند.

اين نماينده مجلس، بازگشت دولت به مسکن مهر را براي ادامه اين پروژه عظيم مناسب خواند و گفت: طرحهاي جايگزين مسکن مهر نظير مسکن اجتماعي، مشارکتي و آزاد موفق نشدهاند بنابراين ادامه پروژه مسکن مهر ميتواند بحران حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد.  وي ادامه داد: اگر با افزايش وام مسکن مهر قيمت مسکن ثابت بماند بدون ترديد اين مبلغ کمک بزرگي براي مردم بوده و مردم را از قدرت خريد بهرهمند ميسازد.

آقايي کاهش هزينه عوارض، ماليات و بيمه را از ديگر عواملي عنوان کرد که ميتوانند آرامش را به بازار مسکن بازگرداند. وي ارائه تسهيلات بهينه و اعطاي وام بر اساس متراژ زمين را نيز ازجمله عواملي عنوان کرد که ميتوانند در خانهدار شدن مردم تأثير داشته باشند.