هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزايش وام گره مسکن را باز می کند

رئيس سابق کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، اقدام اخير وزير راه و شهرسازي در افزايش وام مسکن را مثبت ارزيابي کرد و گفت: دولت با افزايش وام،گام بلندي براي خانهدار شدن طبقات محروم جامعه برداشت و به حل مشکل مسکن مردم کمک کرد.

 علياکبر آقايي مغانجويي با بيان اينکه افزايش وام مسکن ميتواند گره مسکن را باز کند،گفت: اعطاي وام با سود پايين ميتواند تعادل را در عرضه و تقاضاي مسکن حاکم سازد. وي افزود: حرکت ارزشمند دولت بدون ترديد ميتواند افراد با پسانداز اندک را نيز صاحب مسکن نموده و با ثابت نگهداشتن قيمت مسکن و جلوگيري از افزايش صعودي آن نقش مؤثري در خانهدار شدن مردم ايفا کند.

اين نماينده مجلس، بازگشت دولت به مسکن مهر را براي ادامه اين پروژه عظيم مناسب خواند و گفت: طرحهاي جايگزين مسکن مهر نظير مسکن اجتماعي، مشارکتي و آزاد موفق نشدهاند بنابراين ادامه پروژه مسکن مهر ميتواند بحران حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد.  وي ادامه داد: اگر با افزايش وام مسکن مهر قيمت مسکن ثابت بماند بدون ترديد اين مبلغ کمک بزرگي براي مردم بوده و مردم را از قدرت خريد بهرهمند ميسازد.

آقايي کاهش هزينه عوارض، ماليات و بيمه را از ديگر عواملي عنوان کرد که ميتوانند آرامش را به بازار مسکن بازگرداند. وي ارائه تسهيلات بهينه و اعطاي وام بر اساس متراژ زمين را نيز ازجمله عواملي عنوان کرد که ميتوانند در خانهدار شدن مردم تأثير داشته باشند.