آخرین اخطار مجلس به وزیر راه و شهر سازی

شمار نشریه : 195

رئيس کميسيون عمران مجلس در خصوص اجرا نشدن قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب سال 87 و همچنين قانون تشويق ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني استيجاري مصوب سال 77، با تأکيد بر اينکه وظيفه حاکميت و دولت در خصوص مسکن مشخص و روشن است، گفت: وظايف دولت در بخش مسکن با اولويت خانهدار کردن اقشار فاقد مسکن و همچنين حمايت از اين بخش توسط آحاد مختلف مشخص و تعريفشده است.

سيد مهدي هاشمي افزود: باوجوداينکه در قانون اساسي بهصورت دقيق و با تصويب قوانين موردنياز بر تأمين نياز مردم به مسکن تأکيد شده، اما متأسفانه اين اصل قانون اساسي در دورههاي مختلف مورد کمتوجهي  دولتها قرار گرفته است.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي،  با بيان اينکه هنوز طرحي بهعنوان طرح جامع مسکن بهصورت  مدون، مشخص و رسمي  به مجلس ارائه نشده است، افزود: مجلس آخرين اخطار خود  را به وزير راه و شهرسازي به علت بيتوجهي به بخش مسکن و تأمين نياز مردم داده و رونوشت اين اخطار به رئيس مجلس و معاون پارلماني رئيسجمهور ارائهشده است.