افزایش قيمت اوراق نقض غرض است

شمار نشریه : 195

محسن صرامي فروشاني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با پيام ساختمان درباره قيمت اوراق و همچنين سود بالاي تسهيلات مسکن، گفت: افزايش قيمت اوراق فشار مضاعف بر خانوارهايي است که مجبور به دريافت اين تسهيلات هستند.

اين عضو کمسيون اقتصادي با انتقاد از عملکرد مسئولين در موضوع اوراق وام مسکن گفت: شايسته نيست مسئولين تمام فشارها را به قشر کم درآمدي  وارد کنند که علاوه بر مشکل بيمسکني بايد از عهده  بازپرداخت سنگين  اين وام برآيند. وي تصريح کرد: اين موضوع با هدف خانهدار کردن مردم مغاير بوده و به نحوي نقض غرض است. صرامي فروشاني با بيان اين مطلب که بسياري از خانوادهها هزينه 8 ميليوني خريد اوراق تسهيلات 45 ميليون توماني را با زحمت فراوان تهيه کردند گفت: اين 8 ميليون معادل حقوق يکسال اين خانواده است که بهراحتي از دست ميرود .وي با بيان اينکه بنگاههاي دولتي در سيستم بنگاهداري به بيراهه رفتند ، گفت: معاملات اوراق وام مسکن در فرا بورس نيز راهکار قابل قبولي براي تأمين وام خانوارها نيست به دليل اينکه اين موضوع باعث بالا رفتن هزينه تأمين وام براي متقاضيان خريد خانه ميشود.عضو کميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: تأمين سرپناه يکي از سرفصلهاي دولت است که مسئولين در اين امر کوتاهي کردهاند.