هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجلس نمی‌تواند مستقیم دخالت کند

دولت بهصورت مشخص  و مستقيم سياستهاي خود را به مجلس ارائه نکرده و ما بهصورت پراکنده از طريق رسانهها اخباري را به دست آوردهايم. رئيس کميسيون عمران مجلس با بيان مطلب فوق و با اشاره به سياستهاي منتشرشده در بسته خروج از رکود دولت گفت: « به نظر من شايد سياستهايي همچون تأسيس صندوق پسانداز و افزايش وام خريد بتواند تا حدودي به رونق فروش مسکن کمک کند اما اين سياستها نهتنها موجب افزايش قيمتها خواهد شد بلکه کمک مؤثري به توليد نيز نخواهد کرد.»  سيدمهدي هاشمي  افزود: « ما بايد در پي آن باشيم تا هرچه بيشتر به توليد کمک کنيم چون رونقبخش توليد نهتنها بهصورت مستقيم بر اشتغال تأثير خواهد گذاشت، بلکه در پي آن به تقاضاي انباشتي و نياز عمومي جامعه نيز پاسخ داده ميشود.»

وي با اشاره به مصوبههاي پيشين مجلس در خصوص مسکن گفت: «سياست ماليات بر خانههاي خالي که درگذشته مطرح شده بود شايد در اين شرايط بيتأثير نباشند اما نميتوان خيلي توقع داشت تغيير عمدهاي در بازار مسکن ايجاد کنند.

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا مجلس راهکاري براي جلوگيري از افزايش قيمت در بازار اجارهبها در نظر گرفته است، گفت: «مجلس نميتواند بهصورت مستقيم در اين موارد ورود داشته باشد. ما درخواست کردهايم که طرح جامع مسکن هرچه سريعتر به مجلس ارائه شود، اما طبيعتاً با افزايش توليد و عرضه مسکن، تقاضا هم کنترل خواهد شد.»

سيدمهدي هاشمي افزود: «چه در بحث خريد و چه در بحث اجاره، دولت ميتواند با نظارت دستگاه اجرايي بر عقد قراردادها تا حدودي بر ميزان اين افزايشها کنترل داشته باشد. اما تعيين عرضه و تقاضا بيشتر در دستان بازار قرار گرفته است.»  عضو کميسيون عمران با تأکيد بر نقش توليد در اقتصاد کشور گفت: « بايد تلاش کنيم توليد را بالا ببريم. طبيعتاً هنگاميکه توليد افزايش پيدا کند عرضه نيز افزايش پيدا خواهد کرد و تقاضا به نحوي مناسبتر پاسخ داده خواهد شد.»

بيمهري مطلق به صنعت ساختمان

محمدعلي پورشيرازي، کارشناس مسکن گفت: «ما براي ايجاد رونق در مسکن بايد در صنعت ساختمان تغيير ايجاد کنيم. صنعت ساختمان ما که شامل صنعت راهسازي، شهرسازي و ساختمانسازي ميشود در وضعيت فلاکت باري قرار گرفتهاند.»وي افزود: «ممکن است ساختمانسازي در شهرها بهوسيله فعاليت عدهاي از رانتخواران ظاهر مناسبي داشته باشد اما در درون با بحران روبهروست.»

اين کارشناس مسکن تأکيد کرد: «ما شاهد بيمهري مطلق به صنعت ساختمان هستيم درحاليکه نبايد تنها به ساختمانسازي و رانتخواري توجه کنيم. در اين شرايط وضعيت صنعت ساختمان تغييري نخواهد کرد اما اين صنعت ميتواند اقتصاد هر کشوري را از رکود خارج کند به شرطي که در مسير درستي قدم بردارد.» وي با بيان اينکه تنها طرح جامع ميتواند شرايط کنوني را دگرگون کند، افزود: «اگر در قالب طرح جامع به صنعت ساختمان کشور نگاه نشود، نميتوان مشکلات موجود را از ميان برداشت. با استفاده از اين طرح ميتوان نيازهاي هر منطقه را مشخص و با برنامهريزي آنان را رفع کرد. ما اگر بر مبناي اين طرح اقدام به ساختمانسازي و يا خريدوفروش خانه کنيم، صنعت ساختمان از خواب بيدار شده و به حرکت در ميآيد.» پورشيرازي با اشاره به سياستهاي خروج از رکود دولت در خصوص مسکن افزود: «اگر ما تنها مسکن را در نظر بگيريم و براي خروج از رکود آن سياستهايي را اتخاذ کنيم موفق نخواهيم بود چون تمام سياستها بدون در نظر گرفتن طرح جامع غلط است. هر کدام از قسمتهاي شهر برنامهها و طرحهاي خاص خود را ميطلبد و با بررسي جامع مناطق درمييابيم که هر منطقه به چه چيزي نياز دارد و بر مبناي آن دست به طرحهاي عمراني ميزنيم.»

پورشيرازي خاطرنشان کرد: « در طرح جامع براي مهاجرت نيز راهحلي در نظر گرفتهشده است. ساختمانهايي که تنها بهمنظور اجاره ساخته ميشوند و حق فروش نيز براي آنان تعريفنشده از جمله آن است. بدين ترتيب بازار اجاره با افزايش شديد تقاضا روبهرو نشده و از حالت تعادل نيز خارج نميشود».